Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

II


Субота - 25 мая 2024
VІІ звычайны тыдзень
ІІІ тыдзень псалтыраЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй; / прыйдзіце, паклонімся Яму.

Псальм 24 (23)
Пан уваходзіць у святыню

Брамы нябёсаў адчыніліся для Хрыста дзеля ўзвышэння Яго чалавечай натуры (св. Ірэнэй) 

Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй, *
сусвет і ўсё, што жыве ў ім.

Бо Ён заснаваў яго на морах *
і на рэках умацаваў яго.

Ант. Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй; / прыйдзіце, паклонімся Яму.

Хто ўзыдзе на гару Пана, *
і хто стане на святым месцы Ягоным?

Той, у каго рукі бязвінныя і чыстае сэрца, †
хто не схіляў душы да марнасці *
і не прысягаў фальшыва.

Ант. Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй; / прыйдзіце, паклонімся Яму.

Ён атрымае благаслаўленне ад Пана *
і ўзнагароду – ад Бога, свайго Збаўцы.

Вось пакаленне тых, хто Яго шукае, *
хто шукае аблічча Твайго, Бог Якуба.

Ант. Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй; / прыйдзіце, паклонімся Яму.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто ж гэты Кароль славы? †
Пан, моцны і магутны, *
Пан, магутны ў барацьбе.

Ант. Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй; / прыйдзіце, паклонімся Яму.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто Ён, гэты Кароль славы? *
Пан Магуццяў, Ён Кароль славы.

Ант. Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй; / прыйдзіце, паклонімся Яму.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн. 

Ант. Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй; / прыйдзіце, паклонімся Яму.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

О Стварыцель поўны славы,
Вернікам Ты ўдзяляеш
Духа сямікратнай ласкі,
Будзь прыстанішчам пакорных.

Цела Ты пазбаў нямоцы,
Ад згаршэння ратуй розум,
Знішчы зерне зла і грэху,
З сэрца выгані нам смутак.

Адары добрым натхненнем,
Памажы ў служэнні людзям,
Выслухай малітвы нашы,
Адары жыццём нас вечным.

Межаю спраў чалавека
Сёння сталі сем дзён тыдня.
Калі ж восьмы дзень настане,
Будзе судным днём ад Пана.

Нас тады, о Адкупіцель,
Не адкінь у сваім гневе.
Вызлі нас ад прысуду,
Па сваёй пастаў правіцы.

А калі, найлепшы Пане,
Споўніш просьбы свайго люду,
Хай пашана Табе будзе
Божа ў Тройцы ўсемагутнай. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Няхай славяць Пана за Яго міласэрнасць, * за цуды Ягоныя для сыноў чалавечых.

Псальм 107 (106)
Падзяка за вызваленне

Бог паслаў сваё слова сынам Ізраэля, абвяшчаючы спакой праз Езуса Хрыста (Дз 10, 36)

І (1-16)

Хваліце Пана, бо Ён добры, *
бо навекі Яго міласэрнасць.

Няхай так кажуць адкупленыя Панам, *
тыя, каго ўратаваў Ён ад варожых рук

і сабраў з зямель ад усходу і захаду, *
ад поўначы і поўдня.

Яны блукалі ў пустыні бязлюднай *
і не знаходзілі шляху да населенага горада;

цярпелі голад і смагу, *
і млела іхняя душа.

Але паклікалі Пана ў нядолі сваёй, – *
і Ён уратаваў іх ад нягодаў,

і павёў іх простаю дарогай, *
каб яны дайшлі да населенага горада.

Няхай славяць Пана за Яго міласэрнасць, *
за цуды Ягоныя для сыноў чалавечых,

бо Ён насыціў душу галоднага *
і душу сасмяглую дабром напоўніў.

Яны сядзелі ў змроку і смяротным цені, *
скаваныя нядоляй і жалезам,

бо ўзбунтаваліся супраць Божага слова *
і адкінулі раду Найвышэйшага.

Ён скарыў цярпеннямі іх сэрцы, *
яны ўпалі, і не было каму ім дапамагчы.

Паклікалі Пана ў нядолі сваёй, – *
і Ён уратаваў іх ад нягодаў.

Вывеў іх са змроку і са смяротнага ценю *
і разарваў іхнія кайданы.

Няхай славяць Пана за Яго міласэрнасць, *
за цуды Ягоныя для сыноў чалавечых,

бо Ён выламаў медныя дзверы *
і скрышыў жалезныя засовы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Няхай славяць Пана за Яго міласэрнасць, * за цуды Ягоныя для сыноў чалавечых.

2 ант. Яны бачылі справы Божыя * і цуды Ягоныя.

ІІ (17-32)

Неразумныя пакутавалі †
з­за беззаконнага шляху свайго *
і зведалі нядолю за свае злачынствы.

Усякая ежа выклікала ў іх агіду, *
яны былі блізкія да брамаў смерці.

Але паклікалі Пана ў нядолі сваёй, – *
і Ён уратаваў іх ад уціску.

Паслаў слова сваё і аздаравіў іх, *
захаваў іх ад магілы.

Няхай славяць Пана за Яго міласэрнасць, *
за цуды Ягоныя для сыноў чалавечых.

Няхай прыносяць ахвяры падзякі, *
няхай радасна апавядаюць пра Яго справы.

Хто выпраўляецца на караблях у мора, *
каб весці справы на вялікіх водах,

тыя бачылі справы Пана *
і цуды Яго ў глыбінях.

Ён прамовіў – і ўзняўся імклівы вецер, *
што ўздымае хвалі.

Узносіліся яны пад неба, падалі ў бездань, *
іх душа млела ў няшчасцях.

Яны хісталіся і блукалі, нібы п’яныя, *
і знікла ўся іхняя мудрасць.

Але паклікалі Пана ў нядолі сваёй, – *
і Ён вызваліў іх ад бедства.

Ён ператварыў буру ў цішу *
і супакоіў хвалі.

І весяляцца, бо яны сціхлі, *
а Ён прывёў іх да жаданага порту.

Няхай славяць Пана за Яго міласэрнасць, *
за цуды Ягоныя для сыноў чалавечых.

Няхай узвялічваюць на сходзе народу, *
і на сходзе старэйшын няхай праслаўляюць Яго.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Яны бачылі справы Божыя * і цуды Ягоныя.

3 ант. Справядлівыя бачаць і радуюцца, * і разумеюць міласэрнасць Пана.

ІІІ (33-43)

Ён ператварыў рэкі ў пустыню, *
а крыніцы вады – у сушу,

ураджайную зямлю – у саланчак *
з­за грахоў яе жыхароў.

Ён ператварыў пустыню ў возера, *
а сухую зямлю – у крыніцу вады.

Пасяліў там галодных *
і заснаваў горад для жылля.

Яны засеялі палі і пасадзілі вінаграднікі, *
што прыносілі багаты ўраджай.

Ён іх благаславіў, – і яны вельмі памножыліся, *
і не змяншалася колькасць іх жывёлы.

Пасля іх стала мала і яны ўпалі *
пад цяжарам зла і гора.

Аднак той, хто праліў сорам на вяльможаў *
і кінуў іх блукаць па пустынным бездарожжы,

падняў з нядолі беднага *
і памножыў, быццам статак, яго нашчадкаў.

Справядлівыя бачаць гэта і радуюцца, *
а ўсякая несправядлівасць замыкае свае вусны.

Хто мудры, няхай гэта заўважыць *
і зразумее міласэрнасць Пана.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Справядлівыя бачаць і радуюцца, * і разумеюць міласэрнасць Пана.

К. Твая праўда, Пане, аж да нябёсаў.
Н. А Твае пастановы неспасцігальныя.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга Эклезіяста

Думкі пра старасць

Салодкае святло, і вачам прыемна бачыць сонца. Калі нейкі чалавек будзе жыць шмат гадоў, то няхай радуецца кожным годам і няхай памятае, што дзён ліхіх будзе шмат. Усё, што будзе, марнасць!

Радуйся, юнак, у маладосці сваёй, і няхай радуецца сэрца тваё ва ўсе дні твайго юнацтва. Хадзі шляхамі сэрца свайго і таго, што бачаць твае вочы. Толькі ведай, што за ўсё гэта Бог цябе пакліча на суд. Адганяй клопат ад сэрца свайго і аддаляй зло ад свайго цела, бо юнацтва і маладосць – гэта марнасць.

Памятай пра Стварыцеля свайго ў дні сваёй маладосці, пакуль не настаў час нядолі і не наблізіліся гады, пра якія ты скажаш: яны непрыемныя мне. Пакуль не паблякла сонца, святло, месяц і зоркі; пакуль не вярнуліся хмары пасля дажджу. Тады задрыжаць вартаўнікі дому і схіляцца моцныя мужы. Тады млынаркі будуць хутка спыняць працу, бо іх стане менш, і спахмурнеюць тыя, хто выглядае праз вокны. Тады зачыняцца дзверы на вуліцу, сціхне шум жорнаў, і будуць падымацца на крык птушкі. Тады замоўкнуць гукі спеву, тады пачнуць баяцца вышыняў і адчуваць страх на дарозе. Тады заквітнее міндаль, пацяжэе саранча і рассыплецца каперс. Але чалавек адыходзіць да свайго дому вечнасці, і плачкі ўжо ходзяць па вуліцы.

Памятай пра Стварыцеля, пакуль не парваўся срэбны шнур, і не разламаўся залаты кубак, і не разбіўся збан каля студні, і зламанае кола не звалілася ў калодзеж. Тады пыл вернецца ў зямлю, з якой паўстаў, а дух адыдзе да Бога, які яго даў. Марнасць марнасцяў, – сказаў Эклезіяст, – усё марнасць.

Апрача таго, што Эклезіяст быў мудры, ён вучыў таксама народ. Слухаў, даследаваў і складаў шмат прыпавесцяў. Эклезіяст імкнуўся знайсці трапныя словы і напісаў годна словы праўды. Словы мудрых падобныя да дзідаў, а да ўбітых моцна цвікоў падобныя зборы іхнія, што паходзяць ад аднаго пастыра.

Больш за тое, сыне мой, сцеражыся, бо напісанню шматлікіх кніг няма канца, а працяглае вывучэнне стамляе цела.

Вось заканчэнне мовы, якую ты выслухаў: бойся Бога і захоўвай Ягоныя запаведзі, бо ў гэтым увесь чалавек. Кожны ўчынак Бог прывядзе на суд, і ўсё схаванае, ці было добрым, ці дрэнным.

РЭСПАНСОРЫЙ Пс 71 (70), 17. 9а; Пс 16 (15), 11
Н. Божа, Ты вучыў мяне з маладосці маёй, і дагэтуль я цуды Твае абвяшчаю. * Не адкідай мяне ў старасці.
К. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Табою, вечнае шчасце праваруч Цябе.
Н. Не адкідай мяне ў старасці.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
«Каментарый да кнігі Эклезіяста» св. Грыгорыя, біскупа Агрыжэнта

(Lib. 10, 2: PG 98, 1138-1139)
Прыступіце да Пана і прасвятліцеся

«Салодкае, – кажа Эклезіяст, – святло» (Экл 11, 7), і прыемна нашым вачам бачыць сонца. Калі б не было святла, свет страціў бы свой выгляд і ўсё б жывое загінула. Таму сказаў калісьці Майсей, заглыбляючыся ў Божыя таямніцы: «І ўбачыў Бог святло, што яно добрае» (Быц 1, 3). Нам жа выпадае разважаць пра вялікае, сапраўднае і вечнае святло, «якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць на свет» (Ян 1, 9), пра Хрыста Збаўцу і Адкупіцеля свету, які стаўся чалавекам і зышоў у самыя глыбіні чалавечага існавання. Гэта пра Яго кажа прарок Давід: «Спявайце Богу, слаўце імя Яго, раўняйце дарогу таму, хто ідзе на Захад. Пан – імя Яго, радуйцеся перад Яго абліччам» (пар. Пс 68 [67], 5).

Так Эклезіяст назваў святло салодкім і прадказаў, што нам прыемна будзе глядзець на Сонца хвалы, гэта значыць на таго, хто ў момант Боскага Уцелаўлення сказаў: «Я – святло свету. Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця» (Ян 8, 12). І далей: «А суд у тым, што святло прыйшло на свет» (Ян 3, 19). Так сонечнае святло, якое бачылі цялесныя вочы, было прадказаннем духоўнага Сонца справядлівасці. Гэтае Сонца сапраўды было поўнае слодычы для тых, хто быў годны стаць вучнем Пана і сузіраць на ўласныя вочы як Ён жыў сярод людзей, размаўляў з імі, быццам бы быў звычайным чалавекам, хоць на самай справе Ён быў сапраўдным Богам і таму мог учыніць так, што сляпыя пачыналі бачыць, кульгавыя хадзіць, нямыя чуць, пракажоныя ачышчаліся, а памерлыя адным Яго словам вярталіся да жыцця.

Дарэчы і цяпер няма нічога больш саладзейшага за тое, каб скіраваць вочы душы да Яго, каб разважаць і ўглядацца ў гэтую невыказную Боскую прыгажосць, каб быць асветленым і ўпрыгожаным праз удзел і лучнасць са Святлом, каб быць напоўненым духоўнай слодычу, апранутым у святасць, каб набыць разуменне, і ўрэшце напоўніцца Божай радасцю ва ўсе дні гэтага жыцця. Менавіта гэта аб’явіў нам Эклезіяст, калі казаў: «Нават калі чалавек жыве шмат гадоў, няхай радуецца ўсімі» (пар. Экл 6, 3). Сапраўды, Сонца справядлівасці з’яўляецца крыніцай радасці для кожнага, хто ўглядаецца ў яго паводле словаў прарока Давіда: «Няхай узрадуюцца і ўзвесяляцца перад Богам і трыумфуюць у радасці» (пар. Пс 68 [67], 4), а таксама: «Радуйцеся ў Пану, справядлівыя, праведным належыць хваліць Яго» (пар. Пс 33 [32], 1).

РЭСПАНСОРЫЙ Пс 34 (33), 4. 6; пар. Клс 1, 12b-13а
Н. Узвялічвай Пана са мной, будзем узвышаць імя Яго разам. * Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму.
К. Ён зрабіў нас здольнымі ўдзельнічаць у спадчыне святых у святле і вызваліў нас з-пад улады цемры.
Н. Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, пакорна Цябе просім, навучы нас быць разважлівымі, каб словам і чынам мы выконвалі тое, што Табе даспадобы. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Заранка залаціць нябёсы,
І дзень ужо яснее новы.
Праменіць бляскам сваім сонца,
Няхай адыдуць прэч спакусы.

Няхай знікаюць цені ночы,
І грэх, што над душой цяжарыць.
І зло, што валадарыць цемрай,
Няхай сыходзіць у прадонне.

Няхай святло жыццё асветліць,
І ранак, можа ўжо астатні,
Няхай жадані нашы споўніць,
Што змешчаны ў гэтай песні.

Праславім мы Айца і Сына,
І Духа, Даўцу суцяшэння.
Няхай жа будзе слава вечна
Богу у Тройцы спрадвечнай. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пане, ты блізка, * і ўсе Твае шляхі – праўда.

Псальм 119 (118), 145-152
ХІХ (Коф)

Ад усяго сэрца клічу, выслухай мяне, Пане, – *
і буду выконваць Твае загады.

Клічу Цябе, уратуй мяне, – *
і буду захоўваць Твае сведчанні.

На світанні крычу, *
спадзяюся на Тваё слова.

Мае вочы апярэджваюць начную варту, *
каб разважаць над Тваім словам.

Пачуй, Пане, мой голас у міласэрнасці сваёй, *
паводле прысудаў Тваіх дай мне жыццё.

Набліжаюцца падступныя ганіцелі, *
яны аддаліліся ад закону Твайго.

Пане, Ты блізка, *
і ўсе Твае запаведзі – праўда.

Я ад пачатку ведаю пра Твае сведчанні, *
што Ты ўстанавіў іх навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пане, ты блізка, * і ўсе Твае шляхі – праўда.

2 ант. Няхай Твая мудрасць будзе са мною, Пане, * і са мной працуе.

Песня (Мдр 9, 1-6. 9-11)
Божа, дай мне мудрасць

Я дам вам мову і мудрасць, якой не здолеюць супрацьстаяць ... праціўнікі вашыя (Лк 21, 15)

Божа айцоў маіх і Пане міласэрны, *
Ты ўсё зрабіў сваім словам

і мудрасцю сваёй стварыў чалавека, †
каб ён панаваў над стварэннямі, *
якім Ты даў існаванне;

каб уладкоўваў свет у святасці і справядлівасці *
і вяршыў правасуддзе ў праведнасці сэрца.

Дай мне мудрасць, †
што сядзіць пры Тваім троне, *
і не выключай мяне з ліку сваіх слугаў;

бо я Твой слуга і сын Тваёй слугі, †
нядужы чалавек з кароткім векам, *
занадта мізэрны, каб спазнаць правасуддзе і законы.

Калі нават хтосьці з людзей дасканалы, †
яго будуць, аднак, лічыць нічога не вартым *
без мудрасці, што паходзіць ад Цябе.

Разам з Табой – Твая мудрасць, *
якая ведае справы Твае,

якая дапамагала Табе пры стварэнні свету †
і ведала, што падабаецца Тваім вачам *
і што слушнае паводле Тваіх наказаў.

Пашлі яе з Тваіх святых нябёсаў *
і з сядзібы велічы Тваёй,

каб яна была са мною і са мною працавала, *
а я даведаўся, што Табе люба.

Бо яна ўсё ведае і разумее, †
і разважна пакіруе мной у маіх справах, *
і будзе сцерагчы мяне сваёю славай.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Няхай Твая мудрасць будзе са мною, Пане, * і са мной працуе.

3 ант. Вернасць Пана * трывае навекі.

Псальм 117 (116)
Хвала міласэрнаму Богу

Я кажу… язычнікі шануюць Цябе за міласэрнасць (пар. Рым 15, 8. 9)

Хваліце Пана, усе народы, *
праслаўляйце Яго, усе плямёны.

Бо вялікая над намі Яго міласэрнасць, *
і вернасць Ягоная трывае навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Вернасць Пана * трывае навекі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Флп 2, 14-15
Усё рабіце без нараканняў і сумненняў, каб вы сталі бездакорнымі, бязвіннымі і беззаганнымі дзецьмі Божымі сярод ілжывага і падступнага пакалення, у якім вы ззяеце, як светачы ў свеце.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Я сказаў Табе, Пане, * Ты прыстанішча маё.
Н. Я сказаў Табе, Пане, * Ты прыстанішча маё.
К. Мой лёс на зямлі жывых.
Н. Ты прыстанішча маё.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Я сказаў Табе, Пане, * Ты прыстанішча маё.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Асвяці, Пане, тых, * хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Асвяці, Пане, тых, * хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным.

ПРОСЬБЫ

Бога, які пажадаў узвялічыць Марыю, Маці Хрыста, вышэй за ўсе нябесныя і зямныя стварэнні, з надзеяй просім:
Пане, глянь на Маці Твайго Сына і пачуй нас.

Дзякуем Табе, міласэрны Ойча, які даў нам Марыю як Маці і прыклад,
асвяці нас праз Яе заступніцтва.

Ты ўчыніў, што Марыя слухала Тваё слова і была Тваёй вернай слугою,
праз Яе заступніцтва ўдзялі нам плады Духа Святога.

Ты падтрымаў Марыю, якая стаяла пад крыжам Твайго Сына, і напоўніў Яе радасцю Яго ўваскрасення,
праз Яе заступніцтва дай нам сілы ў выпрабаваннях і ўмацуй нашую надзею.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, пачатак і крыніца нашага збаўлення, учыні ўсё нашае жыццё песняй Тваёй хвалы, каб мы і ў небе маглі няспынна славіць Цябе. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Цяпер мы заклікаем Духа,
Адзінага з Айцом і Сынам:
Прыйдзі і жыватворнай ласкай
Напоўні шчодра нашы сэрцы.

Пачуцці, вусны, розум, воля
Няхай абвесцяць Тваю славу.
Любоў няхай агнём палае,
А жар яе – абудзіць бліжніх.

Дай праз Цябе пазнаць Айца нам
І Сына, што з Яго паходзіць,
Каб шчырай верай вызнавалі,
Што Ты адзіны ў Святой Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Заступіся, Пане, за слугу свайго * дзеля яго дабра.

Псальм 119 (118), 121-128
ХVІ (Аін)

Я выконваю права і справядлівасць, *
не пакідай мяне ганіцелям маім.

Заступіся за слугу свайго дзеля яго дабра, *
каб не прыгняталі мяне ганарыстыя.

Слабнуць вочы мае, шукаючы Твайго збаўлення *
і словаў справядлівасці Тваёй.

Учыні са сваім слугой паводле Тваёй ласкавасці *
і навучы мяне сваім пастановам.

Я слуга Твой, навучы мяне, – *
і я пазнаю сведчанні Твае.

Настаў для Пана час дзейнічаць: *
парушаны Твой закон.

Таму я люблю Твае запаведзі *
больш за золата, за золата чыстае.

Таму кіруюся ўсімі загадамі Тваімі *
і ненавіджу кожны шлях ілжывы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Заступіся, Пане, за слугу свайго * дзеля яго дабра.

2 ант. Гляньце на Пана * і прасвятліцеся.

Псальм 34 (33)
Пан – ратунак справядлівага

Вы пакаштавалі, які добры ёсць Пан (1 П 2, 3)

І (2-11)

Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, *
хвала Яго заўсёды на маіх вуснах.

Панам будзе ганарыцца душа мая, *
няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца.

Узвялічвай Пана са мной, *
будзем узвышаць імя Яго разам.

Я шукаў Пана, – і Ён пачуў мяне, *
і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне.

Гляньце на Яго і прасвятліцеся, *
і твары вашыя не спазнаюць сораму.

Вось няшчасны паклікаў, – і Пан яго выслухаў, *
і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў.

Анёл Пана аберагае тых, хто Яго баіцца, *
і вызваляе іх.

Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан; *
шчаслівы чалавек, які на Яго спадзяецца.

Бойцеся Пана, Ягоныя святыя, *
бо той, хто баіцца Яго, не мае нястачы ні ў чым.

Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, *
а тым, хто шукае Пана, не будзе неставаць ніякага дабра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Гляньце на Пана * і прасвятліцеся.

3 ант. Блізкі Пан да тых, * чыё сэрца змучана.

ІІ (12-23)

Прыйдзіце, сыны, паслухайце мяне: *
навучу вас боязі Пана.

Хто той чалавек, які ўпадабаў жыццё *
і любіць доўгія дні, каб бачыць дабро?

Сцеражы язык свой ад злога *
і вусны свае ад словаў падступных.

Адвярніся ад зла і рабі дабро, *
шукай спакою і трымайся яго.

Вочы Пана звернуты на справядлівых, *
і вушы Яго – на іх крык.

Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, *
каб памяць пра іх сцерці з зямлі.

Яны клічуць, – і Пан чуе, *
і ад усіх бедаў іх выбаўляе.

Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, *
і зламаных духам Ён збаўляе.

Шмат няшчасцяў у праведнага, *
але ад усіх яго ратуе Пан.

Ён сцеражэ ўсе ягоныя косткі, *
і ніводная з іх не зламаецца.

Зло забівае грэшніка, *
ненавіснікі справядлівага пакараныя будуць.

Пан выбаўляе душы слугаў сваіх, *
і кожны, хто на Яго спадзяецца, не будзе пакараны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Блізкі Пан да тых, * чыё сэрца змучана.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Сам 15, 22
Няўжо хоча Пан Бог ўсеспаленняў і ахвяраў больш за паслухмянасць свайму голасу? Паслухмянасць лепшая за ахвяры, а слухаць – лепш, чым прыносіць барановы тлушч.

К. Хто прыносіць ахвяру падзякі, той Мяне шануе.
Н. І таму, хто беззаганны ў паводзінах, Я пакажу Божае збаўленне.

МАЛІТВА

Божа, Ойча ўсемагутны, удзялі нам святло Духа Святога, барані нас, якія стаяць у пакоры перад Табою, ад усялякай небяспекі, каб мы з радасцю хвалілі Цябе. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Валадар магутны,
Ты кіруеш зменай часу:
Раніцай даеш заранку
І апоўдні ззянне сонца.

Пагасі агонь нязгоды,
Астудзі спякоту гневу,
Прынясі здароўе целу
І спакой праўдзівы ў сэрцы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Бо Ты валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Заступіся, Пане, за слугу свайго * дзеля яго дабра.

Псальм 119 (118), 121-128
ХVІ (Аін)

Я выконваю права і справядлівасць, *
не пакідай мяне ганіцелям маім.

Заступіся за слугу свайго дзеля яго дабра, *
каб не прыгняталі мяне ганарыстыя.

Слабнуць вочы мае, шукаючы Твайго збаўлення *
і словаў справядлівасці Тваёй.

Учыні са сваім слугой паводле Тваёй ласкавасці *
і навучы мяне сваім пастановам.

Я слуга Твой, навучы мяне, – *
і я пазнаю сведчанні Твае.

Настаў для Пана час дзейнічаць: *
парушаны Твой закон.

Таму я люблю Твае запаведзі *
больш за золата, за золата чыстае.

Таму кіруюся ўсімі загадамі Тваімі *
і ненавіджу кожны шлях ілжывы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Заступіся, Пане, за слугу свайго * дзеля яго дабра.

2 ант. Гляньце на Пана * і прасвятліцеся.

Псальм 34 (33)
Пан – ратунак справядлівага

Вы пакаштавалі, які добры ёсць Пан (1 П 2, 3)

І (2-11)

Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, *
хвала Яго заўсёды на маіх вуснах.

Панам будзе ганарыцца душа мая, *
няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца.

Узвялічвай Пана са мной, *
будзем узвышаць імя Яго разам.

Я шукаў Пана, – і Ён пачуў мяне, *
і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне.

Гляньце на Яго і прасвятліцеся, *
і твары вашыя не спазнаюць сораму.

Вось няшчасны паклікаў, – і Пан яго выслухаў, *
і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў.

Анёл Пана аберагае тых, хто Яго баіцца, *
і вызваляе іх.

Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан; *
шчаслівы чалавек, які на Яго спадзяецца.

Бойцеся Пана, Ягоныя святыя, *
бо той, хто баіцца Яго, не мае нястачы ні ў чым.

Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, *
а тым, хто шукае Пана, не будзе неставаць ніякага дабра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Гляньце на Пана * і прасвятліцеся.

3 ант. Блізкі Пан да тых, * чыё сэрца змучана.

ІІ (12-23)

Прыйдзіце, сыны, паслухайце мяне: *
навучу вас боязі Пана.

Хто той чалавек, які ўпадабаў жыццё *
і любіць доўгія дні, каб бачыць дабро?

Сцеражы язык свой ад злога *
і вусны свае ад словаў падступных.

Адвярніся ад зла і рабі дабро, *
шукай спакою і трымайся яго.

Вочы Пана звернуты на справядлівых, *
і вушы Яго – на іх крык.

Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, *
каб памяць пра іх сцерці з зямлі.

Яны клічуць, – і Пан чуе, *
і ад усіх бедаў іх выбаўляе.

Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, *
і зламаных духам Ён збаўляе.

Шмат няшчасцяў у праведнага, *
але ад усіх яго ратуе Пан.

Ён сцеражэ ўсе ягоныя косткі, *
і ніводная з іх не зламаецца.

Зло забівае грэшніка, *
ненавіснікі справядлівага пакараныя будуць.

Пан выбаўляе душы слугаў сваіх, *
і кожны, хто на Яго спадзяецца, не будзе пакараны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Блізкі Пан да тых, * чыё сэрца змучана.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гал 5, 26; 6, 2
Не будзем шукаць пустой славы, дражнячы і ненавідзячы адзін аднаго. Насіце цяжары адзін аднаго і так выканаеце закон Хрыстовы.

К. Як жа добра і прыемна, калі браты жывуць разам.
Н. Бо там Пан дае благаслаўленне.

МАЛІТВА

Божа, святло вечнай любові, адары нас палымяным духам і навучы любіць Цябе больш за ўсё на свеце, а братоў нашых – Тваёй любоўю. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа моцны, усё стварэнне
У Тваіх руках трывае.
Дзённага святла гадзінаў
Ты парадак вызначаеш.

Вечар наш напоўні ззяннем,
Каб святло жыцця не згасла,
І пасля зямной вандроўкі
Мы прыйшлі да вечнай славы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Ты, што валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Заступіся, Пане, за слугу свайго * дзеля яго дабра.

Псальм 119 (118), 121-128
ХVІ (Аін)

Я выконваю права і справядлівасць, *
не пакідай мяне ганіцелям маім.

Заступіся за слугу свайго дзеля яго дабра, *
каб не прыгняталі мяне ганарыстыя.

Слабнуць вочы мае, шукаючы Твайго збаўлення *
і словаў справядлівасці Тваёй.

Учыні са сваім слугой паводле Тваёй ласкавасці *
і навучы мяне сваім пастановам.

Я слуга Твой, навучы мяне, – *
і я пазнаю сведчанні Твае.

Настаў для Пана час дзейнічаць: *
парушаны Твой закон.

Таму я люблю Твае запаведзі *
больш за золата, за золата чыстае.

Таму кіруюся ўсімі загадамі Тваімі *
і ненавіджу кожны шлях ілжывы.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Заступіся, Пане, за слугу свайго * дзеля яго дабра.

2 ант. Гляньце на Пана * і прасвятліцеся.

Псальм 34 (33)
Пан – ратунак справядлівага

Вы пакаштавалі, які добры ёсць Пан (1 П 2, 3)

І (2-11)

Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, *
хвала Яго заўсёды на маіх вуснах.

Панам будзе ганарыцца душа мая, *
няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца.

Узвялічвай Пана са мной, *
будзем узвышаць імя Яго разам.

Я шукаў Пана, – і Ён пачуў мяне, *
і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне.

Гляньце на Яго і прасвятліцеся, *
і твары вашыя не спазнаюць сораму.

Вось няшчасны паклікаў, – і Пан яго выслухаў, *
і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў.

Анёл Пана аберагае тых, хто Яго баіцца, *
і вызваляе іх.

Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан; *
шчаслівы чалавек, які на Яго спадзяецца.

Бойцеся Пана, Ягоныя святыя, *
бо той, хто баіцца Яго, не мае нястачы ні ў чым.

Дзікія звяры церпяць нястачу і голад, *
а тым, хто шукае Пана, не будзе неставаць ніякага дабра.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Гляньце на Пана * і прасвятліцеся.

3 ант. Блізкі Пан да тых, * чыё сэрца змучана.

ІІ (12-23)

Прыйдзіце, сыны, паслухайце мяне: *
навучу вас боязі Пана.

Хто той чалавек, які ўпадабаў жыццё *
і любіць доўгія дні, каб бачыць дабро?

Сцеражы язык свой ад злога *
і вусны свае ад словаў падступных.

Адвярніся ад зла і рабі дабро, *
шукай спакою і трымайся яго.

Вочы Пана звернуты на справядлівых, *
і вушы Яго – на іх крык.

Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, *
каб памяць пра іх сцерці з зямлі.

Яны клічуць, – і Пан чуе, *
і ад усіх бедаў іх выбаўляе.

Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, *
і зламаных духам Ён збаўляе.

Шмат няшчасцяў у праведнага, *
але ад усіх яго ратуе Пан.

Ён сцеражэ ўсе ягоныя косткі, *
і ніводная з іх не зламаецца.

Зло забівае грэшніка, *
ненавіснікі справядлівага пакараныя будуць.

Пан выбаўляе душы слугаў сваіх, *
і кожны, хто на Яго спадзяецца, не будзе пакараны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Блізкі Пан да тых, * чыё сэрца змучана.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Міх 6, 8
О чалавек, сказана табе, што ёсць дабром, і чаго патрабуе ад цябе Пан: паступаць справядліва, любіць міласэрнасць і пакорна хадзіць перад тваім Богам?

К. Шляху сведчанняў Тваіх я радуюся, Пане.
Н. Слова Твайго не забуду.

МАЛІТВА

Выслухай нас, Божа, і адары нас дасканалым спакоем, каб праз усе дні нашага жыцця мы з радасцю аддана служылі Табе і праз заступніцтва Насвяцейшай Панны Марыі бяспечна дайшлі да Цябе. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ТРОЙЦЫ
Урачыстасць

І нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

О Тройца, святло адзінае,
Ствараеш усё сваёй моцаю.
І час учыніўшы, кіруеш ім,
Сама ж існуеш над стагоддзямі.

Ты толькі адна неахопная,
Ў Табе – поўня шчасця і радасці,
Ты чыстая, простая, мудрая,
І неба Тваё і зямля Твая.

Крыніца ўсяго – Божа Ойча наш,
Святло і хвала – Сын Ягоны,
А тхненне абодвух – Дух Святы,
Які бясконцы ў любові.

У Табе – крыніца бязмежная
Дабра і ўсялякай ласкавасці,
У Табе – пачатак прыгожага,
Што ўсцяж існуе і трывае.

Ты ўвянчала каронаю
Сваіх дзяцей усыноўленых,
Каб сталіся мы святыняю,
Духоўным жытлом для Тройцы.

Жывое святло, Божа ў Тройцы,
З’яднай нас з анёламі ў небе,
Каб гімнам любові і ўдзячнасці
Мы вечна Цябе праслаўлялі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хвала Табе, адзіны ў Тройцы Божа, * як была спрадвеку, / цяпер і навекі.

Псальм 113 (112)

Хваліце, слугі Пана, *
хваліце імя Пана.

Няхай будзе імя Пана благаслаўлёна *
цяпер і навекі.

Ад усходу сонца да захаду *
няхай будзе праслаўлена імя Пана.

Узвышаны Пан над усімі народамі, *
па-над нябёсамі слава Ягоная.

Хто падобны да Пана, Бога нашага, *
які жыве на вышынях,

які схіляецца, каб паглядзець на неба і зямлю, †
які падымае беднага з пылу*
і са смецця ўзносіць убогага,

каб пасадзіць яго з вяльможамі, *
з князямі свайго народу.

Ён бясплодную жанчыну пасяляе ў доме *
як маці, што цешыцца дзецьмі сваімі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хвала Табе, адзіны ў Тройцы Божа, * як была спрадвеку, / цяпер і навекі.

2 ант. Няхай будзе благаслаўлёная святая і непадзельная Тройца, * праслаўляйма Яе, / бо Яна праявіла да нас сваю міласэрнасць.

Псальм 147, 12-20 (147)

Хвалі, Ерузалем, Пана, *
праслаўляй, Сіён, твайго Бога.

Бо Ён умацоўвае засовы брамаў тваіх, *
благаслаўляе сярод цябе сыноў тваіх.

Ён усталёўвае спакой на тваіх межах *
і насычае цябе адборнаю пшаніцай.

Ён пасылае слова сваё на зямлю, *
вельмі хутка ляціць Яго слова.

Ён снег дае, быццам воўну, *
сыпле іней, як попел.

Ён град свой кідае кавалкамі; *
хто выстаіць перад Ягоным марозам?

Ён пасылае слова сваё, – і ўсё растае, *
Ён дзьме сваім ветрам, – і цякуць воды.

Ён абвясціў слова сваё Якубу, *
пастановы свае і прысуды Ізраэлю.

Ніякаму народу больш так не ўчыніў, *
яны не ведаюць прысудаў Ягоных.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Няхай будзе благаслаўлёная святая і непадзельная Тройца, * праслаўляйма Яе, / бо Яна праявіла да нас сваю міласэрнасць.

3 ант. Хвала і пашана Богу ў адзінай Тройцы: * Айцу і Сыну, і Духу Святому / ва ўсе вякі.

Песня (Эф 1, 3-10)

Благаслаўлёны Бог *
і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста,

які благаславіў нас у Хрысце *
ўсялякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах,

бо Ён выбраў нас у Ім перад стварэннем свету, †
каб мы былі святымі і беззаганнымі *
перад Ім у любові.

Ён прадвызначыў нас для ўсынаўлення †
праз Езуса Хрыста, *
паводле ўпадабання сваёй волі,

дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, *
якою Ён адарыў нас ва Умілаваным.

У Ім мы маем адкупленне Ягонаю крывёю, *
дараванне правінаў,

паводле багацця ласкі Ягонай, †
якою шчодра адарыў нас *
ва ўсялякай мудрасці і разуменні,

дазволіўшы нам пазнаць †
таямніцу сваёй волі, *
паводле свайго ўпадабання,

якое раней паклаў у Ім *
для спаўнення паўнаты часу,

каб аб’яднаць усё ў Хрысце: *
тое, што на нябёсах і на зямлі.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Хвала і пашана Богу ў адзінай Тройцы: * Айцу і Сыну, і Духу Святому / ва ўсе вякі.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Рым 11, 33-36
О глыбіня багацця і мудрасці, і пазнання Бога! Якія неспасцігальныя прысуды Яго і нязведаныя шляхі Ягоныя! Бо хто спазнаў розум Пана? Або хто быў дарадцам Ягоным? Або хто даў Яму раней, каб атрымаць адплату? Бо з Яго і праз Яго, і для Яго ўсё. Яму хвала навекі. Амэн.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Благаслаўляйма Айца і Сына, і Духа Святога. * Праслаўляйма навекі.
Н. Благаслаўляйма Айца і Сына, і Духа Святога. * Праслаўляйма навекі.
К. Толькі Богу пашана і хвала.
Н. Праслаўляйма навекі.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Благаслаўляйма Айца і Сына, і Духа Святога. * Праслаўляйма навекі.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Узносім Табе падзяку, Божа; * узносім Табе падзяку праўдзівая і адзіная Тройца. / Адзіны, найвышэйшы і святы Божа.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Узносім Табе падзяку, Божа; * узносім Табе падзяку праўдзівая і адзіная Тройца. / Адзіны, найвышэйшы і святы Божа.

ПРОСЬБЫ

Бог Айцец праз Духа Святога ажывіў цела Хрыста, свайго Сына, і ўчыніў яго крыніцай нашага жыцця. Да адзінага Бога ў трох Асобах узнясём словы хвалы:
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.

Ойча, усемагутны вечны Божа, у імя свайго Сына спашлі Касцёлу Святога Духа Суцяшыцеля,
каб Ён з’яднаў яго ў любові і ўдасканаліў у праўдзе.

Спашлі, Пане, работнікаў на жніво сваё, каб навучалі ўсе народы і хрысцілі іх у імя Айца і Сына, і Духа Святога
і ўмацоўвалі іх у веры.

Пане, падтрымай усіх, хто церпіць пераслед за імя Сына Твайго,
які абяцаў спаслаць Духа праўды, каб Ён прамаўляў у іх.

Ойча ўсемагутны, няхай Цябе, Слова і Духа Святога пазнаюць усе,
каб яны паверылі ў адзінага Бога, спадзяваліся на Яго і любілі.

Ойча жывых, дазволь памерлым удзельнічаць у Тваёй хвале,
у якой Твой Сын і Дух Святы валадарыць з Табою ў вечнай еднасці.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, ласкавы Ойча, Ты спаслаў на свет свайго Сына, Слова праўды, і Духа асвячэння, каб адкрыць людзям Тваю дзівосную таямніцу, учыні, каб мы, вызнаючы сапраўдную веру, спазналі вечную хвалу Тройцы і аддавалі пашану адзінаму ўсемагутнаму Богу. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О Хрыстэ, Ты дзень поўны бляску,
Знішчаеш цемру начную.
Ў Табе пачатак святла ёсць,
І дорыш яго Ты абраным.

Таму Цябе вельмі просім:
Абарані нас ад злога,
І адары нас спакоем,
І сілы новыя дай нам.

Калі ўжо сон нас агорне,
Хай сэрца чувае з Табою,
І верных, што Цябе любяць,
Ты захавай сваёй моцай.

Зірні на нас, Божа і Пане,
Зруйнуй усе злыя намеры
І аддалі ўсе спакусы,
Бо нас Ты крывёй сваёй збавіў.

О Хрыстэ, Уладар Наймілейшы,
Цябе, як Айца, так і Духа,
Усё, што пад небам жывое,
Няхай праслаўляе бясконца. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Змілуйся нада мною, Божа, * і пачуй маю малітву.

Псальм 4
Падзяка

Пан учыніў годным здзіўлення таго, каго ўваскрасіў (св. Аўгустын)

Калі я клічу, пачуй мяне, Божа, *
справядлівасць мая.

Ты вывеў мяне з уціску; *
змілуйся нада мною і пачуй маю малітву.

Сыны чалавечыя, †
дакуль жорсткімі будуць вашыя сэрцы? *
Чаму любіце марнасць і шукаеце няпраўды?

Ведайце, што Пан учыніў цудоўным свайго вернага; *
Пан чуе, калі Яго клічу.

Дрыжыце і не грашыце; †
разважайце ў сэрцах вашых, *
на ложах сваіх і маўчыце.

Прынясіце Пану справядлівыя ахвяры *
і спадзявайцеся на Пана.

Многія кажуць: «Хто пакажа нам добрае?» *
Узнімі над намі, Пане, святло свайго аблічча!

Больш радасці Ты даў майму сэрцу, *
чым падчас багатага ўраджаю пшаніцы і віна.

Калі кладуся, спакойна засынаю, *
бо толькі Ты, Пане, дазваляеш мне жыць бяспечна.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Змілуйся нада мною, Божа, * і пачуй маю малітву.

2 ант. Сярод начы * благаслаўляйце Пана.

Псальм 134 (133)
Вечаровая малітва ў святыні

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі і тыя, хто Яго баіцца, малыя і вялікія! (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе слугі Пана, *
якія начамі стаіце ў доме Пана.

Працягвайце рукі вашы да святыні *
і благаслаўляйце Пана.

Няхай Пан, які стварыў неба і зямлю, *
благаславіць цябе з Сіёна.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Сярод начы * благаслаўляйце Пана.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 6, 4-7
Слухай, Ізраэль: Пан, Бог наш, Пан адзіны. Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім, і ўсёй душою тваёю, і з усіх сіл тваіх. Няхай гэтыя словы, якія сёння я наказваю табе, будуць у сэрцы тва­ім. Будзеш навучаць ім дзяцей сваіх і гаварыць пра іх, калі будзеш дома, падчас твайго падарожжа, кладучыся спаць і ўстаючы.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане, будзь з намі ў гэтую ноч, каб з Тваёй дапамогаю мы заўтра ўсталі і радаваліся ўваскрасенню Хрыста. Які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com