Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

III


Пятніца - 21 студзеня 2022
СВ. АГНЕШКІ,
ПАННЫ І МУЧАНІЦЫ
Успамін

Была замучана ў Рыме ў канцы ІІІ або ў пачатку ІV ст. Папа Дамас ушанаваў яе песняй, а многія Айцы Касцёла, услед за св. Амброзіем, праслаўлялі яе як прыклад для хрысціянскіх дзеваў.ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Добры ёсць Пан, / благаслаўляйце Яго імя.

Псальм 100 (99)
Радасць тых, хто ўваходзіць у святыню

Пан хоча, каб адкупленыя спявалі песню перамогі (св. Атаназій) 

Усклікай Пану, уся зямля. *
З радасцю служыце Пану.

Станьце перад Яго абліччам *
з радасным спевам.

Ант. Добры ёсць Пан, / благаслаўляйце Яго імя.

Ведайце, што Пан ёсць Богам, *
Ён стварыў нас, і мы Ягоныя.

Мы – Яго народ *
і авечкі Ягонай пашы.

Ант. Добры ёсць Пан, / благаслаўляйце Яго імя.

Уваходзьце ў брамы Яго з падзякаю, †
на дзядзінцы Ягоныя з гімнам хвалы, *
праслаўляйце і благаслаўляйце Яго імя.

Бо Пан ёсць добры, †
навекі Ягоная міласэрнасць, *
і вернасць Яго з пакалення ў пакаленне.

Ант. Добры ёсць Пан, / благаслаўляйце Яго імя.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Добры ёсць Пан, / благаслаўляйце Яго імя.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Любові Божай палаеш ты жарам,
Перамагаеш жаночую слабасць,
Мужна бароніш ты сваю чыстасць,
Панна святая, Агнешка.

Ўсе войскі нябёсаў душу тваю, панна,
Узносяць у неба, вышэй па-над зоркі,
Каб паяднаць абранніцу Бога
З Абраннікам мілым навекі.

Глянь, цябе просім, на лёс наш, о панна,
Каб кожны, хто ўспомніць тваю перамогу,
Цешыўся ласкай грахоў прабачэння
І меў асалоду ў небе.

Няхай твае просьбы Кароль ўсемагутны
Пачуе і споўніць у бясконцай любові.
Няхай у дабрыні сваёй позірк скіруе
Да свайго люду.

У паклоне схіляемся перад Баранкам,
Які ў лагоднасці светам кіруе.
З Ім пажадала быць назаўсёды
Панна святая, Агнешка. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. У гневе сваім * не карай мяне, Пане.

Псальм 38 (37)
Малітва грэшніка ў вялікай небяспецы

Усе знаёмыя Езуса стаялі здалёк (Лк 23, 49)

І (2-5)

У сваім абурэнні не папракай мяне, Пане, *
і ў гневе сваім не карай мяне,

бо Твае стрэлы працялі мяне, *
і Твая рука цяжарыць нада мною.

Няма цэлага месца на целе маім *
з­за абурэння Твайго,

няма спакою ў костках маіх *
з­за майго граху.

Бо мае беззаконні †
вышэйшыя за маю галаву, *
як цяжкая ноша, прыгнятаюць мяне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. У гневе сваім * не карай мяне, Пане.

2 ант. Перад Табою, Пане, * усе мае жаданні.

ІІ (6-13)

З-за глупства майго *
гнаяцца і смярдзяць мае раны.

Я згорблены і моцна сагнуўся, *
цэлы дзень хаджу ў смутку.

Бо сцёгны мае паліць агонь, *
і няма здаровага месца на маім целе.

Я знясілены і зруйнаваны моцна, *
скуголю ад стогну майго сэрца.

Пане, перад Табою ўсе мае жаданні, *
уздыханні мае не схаваны ад Цябе.

Моцна б’ецца маё сэрца, і пакідаюць мяне сілы мае, *
нават святла вачэй маіх няма ў мяне.

Тыя, што любілі мяне, і сябры мае †
стаяць воддаль ад маёй раны, *
і бліжнія мае сталі здалёк.

Тыя, хто палюе на маё жыццё, *
паставілі пасткі,

і тыя, хто зычыць мне зла, †
гавораць пра маю пагібель, *
кожны дзень разважаюць аб здрадзе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Перад Табою, Пане, * усе мае жаданні.

3 ант. Пра сваю несправядлівасць раскажу Табе; * не пакідай мяне, Пане, маё збаўленне.

ІІІ (14-23)

Я ж, быццам глухі, не чую, *
і як нямы, што не адкрывае сваіх вуснаў.

І стаў я быццам чалавек, які не чуе *
і не мае ў сваіх вуснах адказу.

Бо на Цябе, Пане, спадзяюся. *
Ты адкажаш, Пане, мой Божа.

Я ж сказаў: «Няхай не пацяшаюцца нада мною; †
калі пахіснецца мая нага, *
няхай не ўзвышаюцца нада мною».

Бо я блізкі да падзення, *
і мой боль заўжды перада мною.

Але я прызнаю сваё беззаконне, *
мáю скруху з­за свайго граху.

Ворагі мае жывуць і мацнеюць, *
і становіцца шмат тых, хто ні за што мяне ненавідзіць.

А тыя, хто мне плаціць ліхам за дабро, *
змагаюцца са мною, бо я імкнуся да дабра.

Не пакідай мяне, Пане, *
Божа мой, не аддаляйся ад мяне.

Паспяшы мне на дапамогу, *
Пане, маё збаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Пра сваю несправядлівасць раскажу Табе; * не пакідай мяне, Пане, маё збаўленне.

К. Аслаблі вочы мае, чакаючы Твайго збаўлення.
Н. І Твайго справядлівага слова.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга Другазаконня 10, 12 – 11, 9. 26-28

Трэба выбіраць толькі Бога

У тыя дні: Майсей прамовіў да народу, кажучы: «А цяпер, Ізраэль, слухай, чаго патрабуе ад Цябе Пан Бог твой, акрамя таго, каб ты баяўся Пана Бога свайго, хадзіў шляхамі Ягонымі і любіў Яго, а таксама каб служыў Пану Богу свайму ўсім сэрцам сваім і ўсёй душой сваёй, каб захоўваў запаведзі Пана і пастановы Ягоныя, якія сёння наказваю табе дзеля твайго дабра.

Пану Богу твайму належыць неба і неба нябёсаў, зямля і ўсё, што на ёй існуе, аднак толькі да тваіх айцоў схіліўся Пан і палюбіў іх, і выбраў нашчадкаў іхніх пасля іх, гэта значыць, вас, як гэта ёсць і сёння.

Таму ўчыніце абразанне свайго сэрца і больш не рабіце ўпартым свой карак, бо Пан Бог ваш – гэта Бог багоў і Валадар валадароў, Бог вялікі, магутны і грозны, які не зважае ні на асобы, ні на дары, які здзяйсняе справядлівасць у дачыненні да сіраты і ўдавы, любіць чужаземца і дае яму спажытак і адзенне. Таму і вы любіце чужаземцаў, бо і самі былі чужынцамі ў зямлі егіпецкай.

Бойся Пана Бога свайго і Яму служы, да яго схіліся і прысягай Ягоным імем. Ён хвала твая і Бог твой, які ўчыніў перад табою тыя грозныя цуды, якія бачылі твае вочы. Калі айцы твае сыходзілі ў Егіпет, іх было семдзесят чалавек, а цяпер Пан Бог твой памножыў цябе, як нябесныя зоркі.

Ты будзеш любіць Пана, Бога свайго, і захоўваць Яго распараджэнні і наказы, Яго пастановы і запаведзі ва ўсе дні.

Спазнайце вы сёння, чаго не ведалі дзеці вашы, якія не бачылі павучэння Пана, Бога вашага, цудаў Ягоных, моцнай рукі і працягнутага пляча, знакаў і спраў, якія ўчыніў пасярод Егіпта фараону, і ўсёй зямлі ягонай, і ўсяму войску ягонаму, і коням, і калясніцам; як накрылі іх воды Чырвонага мора, калі яны пераследавалі вас, і знішчыў іх Пан аж да сённяшняга дня; што зрабіў вам на пустыні, пакуль вы не прыйшлі да гэтага месца, і што ўчыніў Датану і Абіраму, сынам Эліяба, які быў сынам Рубэна, калі зямля адкрыла сваю пашчу і паглынула іх пасярод Ізраэля разам з іх дамамі, шатрамі і ўсім, што належала ім.

Вочы вашы бачылі ўсе вялікія справы Пана, якія ўчыніў Ён. Таму захоўвайце ўсе запаведзі, якія даю вам сёння, каб вы ўмацаваліся і змаглі ўвайсці і атрымаць зямлю, авалодаць якой ідзяце; каб вы доўга жылі на зямлі, якую Пан пакляўся даць бацькам вашым і нашчадкам іх – зямлю, якая сочыцца малаком і мёдам.

Вось я сёння кладу перад вамі благаслаўленне і праклён. Благаслаўленне, калі будзеце слухацца запаведзяў Пана Бога вашага, якія сёння я даю вам. Праклён, калі не будзеце слухацца запаведзяў Пана Бога вашага, калі адступіцеся ад таго шляху, які сёння я пакажу вам, і калі пойдзеце за чужымі багамі, якіх не ведаеце».

РЭСПАНСОРЫЙ 1 Ян 4, 19; 5, 3; 2, 5а
Н. Мы любім Бога, бо Ён першы палюбіў нас. * Бо любоў да Бога ёсць у тым, каб мы захоўвалі Ягоныя запаведзі, а запаведзі Яго не з’яўляюцца цяжкімі.
К. Хто захоўвае слова Ягонае, у тым сапраўды любоў Божая дасканалая.
Н. Бо любоў да Бога ёсць у тым, каб мы захоўвалі Ягоныя запаведзі, а запаведзі Яго не з’яўляюцца цяжкімі.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Трактат «Пра паннаў» св. Амброзія, біскупа

(Lib. 1, cap. 2. 5. 7-9: PL 16 [edit. 1845], 189-191)
У такім маладым узросце пасталела для перамогі

Вось сёння ўспамін народзінаў для неба панны, будзем жа наследаваць яе чыстасць. Вось дзень народзінаў мучаніцы, будзем жа прыносіць ахвяры. Сёння ўспамін св. Агнешкі. Паводле традыцыі, яна памерла ў дванаццаць гадоў. Што ж гэта за ганебная жорсткасць, якая не пашкадавала такога маладога жыцця? Але і што ж гэта за вялікая моц веры, якая нават у такой малой дзяўчыне дае сведчанне?

Як увогуле магло быць месца на рану ў такім малым целе? Не было месца для ўдару жалезам, але было месца для перамогі жалеза. Дзяўчаты яе ўзросту баяцца нават суровага выгляду твару сваіх бацькоў, а калі ўколіць іх іголка, плачуць, нібы моцна параніліся.

Яна ж стаіць сярод крывавых катаў адважна. На гук жахлівых кайданаў стаіць непарушна. Усё сваё цела аддае пад удары жорсткага мучыцеля. Яшчэ не ведае, што азначае смерць, але ўжо гатовая прыняць яе. Прыцягнутая насілу да ахвярніка, сярод палаючага вогнішча яна выцягвае рукі да Хрыста і сярод святатацкага полымя робіць знак Хрыста-Пераможцы. Укладае сваю шыю і рукі ў жалезныя кайданы, але яны не могуць заціснуць такіх дробных частак цела.

Ці ж гэта новы від мучаніцтва? Яшчэ не здольная прыняць здзекаў, але ўжо сталая для перамогі. Нягледзячы на малады ўзрост стала настаўніцай мужнасці.

Не так ахвотна ішла б у дзень шлюбу да абранніка, як ахвотна і з радасцю ішла на месца пакарання. Аздобай яе галавы быў Хрыстус, а не ўмела заколатыя валасы; яна была ўвенчаная цнотамі, а не кветкамі.

Усе плачуць, але не яна. Многія здзіўляюцца, што дзяўчына з такой лёгкасцю развітваецца з жыццём, якога яшчэ не пакаштавала. Аддае яго, быццам бы ўжо дайшла да яго канца. Здзіўляюцца ўсе, што яна стала сведкаю самога Бога, калі з прычыны маладога ўзросту не магла б нават выступаць у судзе. Учыніла так, што паверылі ей, калі сведчыла пра Бога, хоць не паверылі б ей, калі б сведчыла пра людзей. Што выходзіць па-за прыроду, паходзіць ад Стварыцеля прыроды.

Колькі ж пагрозаў было з боку ката, каб яе запалохаць! Колькі ж ілжывых пахвал, каб пераканаць яе! Колькі ж абяцанняў давалі многія, хто імкнуўся атрымаць яе руку! Яна ж: «Было б несправядлівасцю для Абранніка чакаць кагосьці іншага. Маім выбраным ёсць той, хто першым мяне выбраў. Чаго марудзіш, мучыцель? Няхай памірае цела, якое любяць вачыма цела. Такой любові не прагну». Устала, памалілася, паклала галаву пад меч.

І тады ты мог бы ўбачыць, як задрыжэў кат, нібы гэта ён сам быў асуджаны. Затраслася рука пераследніка, збялела аблічча таго, хто глядзеў на чужую небяспеку, тады як дзяўчына спакойна глядзела на сваю. Вось жа ў адной ахвяры бачыце падвойнае сведчанне: чыстасці і веры. Захавала дзявоцтва і атрымала мучаніцтва.

РЭСПАНСОРЫЙ
Н. Адзначым дзень святой Агнешкі, успомнім яе мучаніцтва. * Памерла ў маладосці, але атрымала вечнае жыццё.
К. Яна палюбіла самога Даўцу жыцця.
Н. Памерла ў маладосці, але атрымала вечнае жыццё.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, Ты выбіраеш тое, што свет лічыць слабым, каб прынізіць тое, што моцнае ў вачах свету, учыні нас трывалымі ў веры, як гэтаму вучыць прыклад святой мучаніцы Агнешкі, нараджэнне якой для неба мы сёння адзначаем. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Вось дзень народзін для неба
Благаслаўлёнай Агнешкі,
Што ўласнай крывёй асвяціла
Сябе, аддаўшы нябёсам.

Была замалой для замужжа,
Аднак пасталела для мукі,
Насустрач ёй з радасцю выйшла,
Нібы на гасціну вяселля.

Змушалі Агнешку паходняй
Акаджваць ахвярнікі божкаў.
Але не такія паходні
Нясуць Хрыстовыя панны.

Агонь, што знішчае сілу,
Не знішчыў веру дзяўчыны,
А кроплі крыві Агнешкі
Варожы намер спапяляюць.

У ранах, не страціўшы годнасць,
У шаты цела хавае,
Каб, падаючы ад бяссілля,
Сціпласць сваю не абразіць.

Народжаны з Дзевы, о Езу,
Айцец і Дух Найсвяцейшы!
Мы славім адзіную Тройцу
Ад веку да веку. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан мой Езус Хрыстус * учыніў мяне абранніцай / і ўпрыгожыў каронай хвалы.

Псальм 63 (62), 2-9
Душа, якая прагне Бога

Той з Богам, хто адкідае ўчынкі цемры

Божа, мой Божа, Цябе шукаю, *
Цябе прагне душа мая.

Маё цела па Табе тужыць *
у зямлі пустыннай, засохлай і бязводнай.

Так, у святыні я ўглядаюся ў Цябе, *
каб убачыць Тваю сілу і славу.

Бо міласэрнасць Твая лепшая за жыццё, *
вусны мае будуць хваліць Цябе.

Так, буду благаслаўляць Цябе ў маім жыцці *
і ўзнясу рукі ў імя Тваё.

Душа мая насычаецца, нібы тлушчам і тукам, *
і вусны мае славяць Цябе радасным спевам;

калі ўзгадваю Цябе на маім ложы, *
разважаю пра Цябе ў начную варту.

Бо Ты стаў маёй дапамогай, *
у цені крылаў Тваіх узрадуюся.

Да Цябе імкнецца душа мая, *
трымае мяне Твая правіца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан мой Езус Хрыстус * учыніў мяне абранніцай / і ўпрыгожыў каронай хвалы.

2 ант. Я – абранніца Хрыста, * якому служаць анёлы, / ягонай прыгажосцю захапляюцца сонца і месяц.

Песня (Дан 3, 57-88. 56)
Кожнае стварэнне хваліць Пана

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе стварэнні Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Нябёсы, благаслаўляйце Пана, *
благаслаўляйце Пана, анёлы Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, усе воды, што пад небам, *
няхай усялякая моц благаслаўляе Пана.

Благаслаўляйце Пана, сонца і месяц, *
благаслаўляйце Пана, нябесныя зоркі.

Благаслаўляйце Пана, усе дажджы і росы, *
благаслаўляйце Пана, усе вятры.

Благаслаўляйце Пана, агонь і спёка, *
благаслаўляйце Пана, холад і гарачыня.

Благаслаўляйце Пана, росы ды іней, *
благаслаўляйце Пана, мароз і холад.

Благаслаўляйце Пана, лёд і снег, *
благаслаўляйце Пана, дні і ночы.

Благаслаўляйце Пана, святло і цемра, *
благаслаўляйце Пана, маланкі і хмары.

Няхай зямля благаслаўляе Пана, *
няхай хваліць Яго і ўзвялічвае навекі.

Благаслаўляйце Пана, горы і ўзгоркі, *
благаслаўляйце Пана, усе расліны зямлі.

Благаслаўляйце Пана, крыніцы, *
благаслаўляйце Пана, моры і рэкі.

Благаслаўляйце Пана, кіты і ўсё, што плавае ў водах, *
благаслаўляйце Пана, усе нябесныя птушкі.

Благаслаўляйце Пана, усе звяры і жывёлы, *
благаслаўляйце Пана, чалавечыя сыны.

Няхай Ізраэль благаслаўляе Пана, *
хваліць і ўзвялічвае Яго навекі.

Благаслаўляйце Пана, святары Ягоныя, *
благаслаўляйце Пана, слугі Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, духі і душы справядлівых, *
благаслаўляйце Пана, святыя і пакорныя сэрцам.

Благаслаўляйце Пана, Ананія, Азарыя, Місаэль, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Благаславім Айца і Сына, і Духа Святога, *
будзем хваліць і ўзвялічваць Яго навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
годны хвалы і ўзвялічаны навекі.

2 ант. Я – абранніца Хрыста, * якому служаць анёлы, / ягонай прыгажосцю захапляюцца сонца і месяц.

3 ант. Радуйцеся і весяліцеся са мною, * бо разам са святымі / я маю ўдзел у нябесным святле.

Псальм 149
Радасць святых

Дзеці Касцёла, дзеці новага народу радуюцца свайму Валадару – Хрысту (Хезыхій)

Спявайце Пану новую песню, *
хвала Яму на сходзе святых.

Няхай радуецца Ізраэль у тым, хто яго стварыў, *
сыны Сіёна няхай цешацца ў сваім Валадары.

Няхай праслаўляюць імя Ягонае ў танцы, *
няхай зайграюць Яму на бубне і арфе.

Бо Пан любіць свой народ, *
пакорных карануе збаўленнем.

Няхай усклікаюць святыя ў славе, *
няхай радуюцца на ложах сваіх.

Пахвала Богу на іх вуснах, *
а двухбаковы меч – у іхніх руках,

каб адпомсціць язычнікам *
і пакараць народы;

каб звязаць ланцугамі іх каралёў, *
а вяльможаў іх скаваць у жалезныя кайданы,

каб здзейсніць над імі запісаны прысуд: *
такая хвала для ўсіх Ягоных святых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Радуйцеся і весяліцеся са мною, * бо разам са святымі / я маю ўдзел у нябесным святле.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 2 Кар 1, 3-5
Благаслаўлёны Бог і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, Айцец міласэрнасці і Бог усякага суцяшэння, які суцяшае нас ва ўсякім смутку нашым, каб мы маглі суцяшаць усіх засмучаных тым суцяшэннем, якім Бог суцяшае нас саміх. Бо, як памнажаюцца ў нас цярпенні Хрыстовыя, так памнажаецца праз Хрыста і суцяшэнне нашае.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Бог стаў для яе прыстанішчам і сілаю, * таму не пахіснецца.
Н. Бог стаў для яе прыстанішчам і сілаю, * таму не пахіснецца.
К. Бог жыве ў ёй.
Н. Таму не пахіснецца.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Бог стаў для яе прыстанішчам і сілаю, * таму не пахіснецца.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Вось я ўжо бачу таго, каго прагнула ўбачыць. * Мая надзея споўнілася, і я ўжо с Панам, / якога палюбіла ўсім сэрцам на зямлі.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Вось я ўжо бачу таго, каго прагнула ўбачыць. * Мая надзея споўнілася, і я ўжо с Панам, / якога палюбіла ўсім сэрцам на зямлі.

ПРОСЬБЫ

Праславім Хрыста, які праз Духа Святога ахвяраваў сябе Айцу і сваёй крывёю ачысціў нашае сумленне ад мёртвых учынкаў, таму са шчырым сэрцам кажам:
Пане, у Тваёй волі – наш спакой.

З Тваёй ласкавасці мы атрымалі гэты дзень,
учыні, каб ён стаў пачаткам новага жыцця.

Пане, Ты ўсё стварыў і зберагаеш сваім Провідам,
дай нам бачыць Твае сляды ў кожным стварэнні.

Сваёй крывёю Ты ўстанавіў новы і вечны запавет,
учыні, каб ідучы Тваімі запаведзямі, мы захоўвалі вернасць Твайму запавету.

На крыжы з Твайго боку выцекла вада і кроў,
абмый гэтым збаўчым патокам нашыя грахі і напоўні Касцёл радасцю.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, Ты выбіраеш тое, што свет лічыць слабым, каб прынізіць тое, што моцнае ў вачах свету, учыні нас трывалымі ў веры, як гэтаму вучыць прыклад святой мучаніцы Агнешкі, нараджэнне якой для неба мы сёння адзначаем. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

Псальм 119 (118), 73-80
Х (Ёд)

Твае рукі стварылі і сфармавалі мяне; *
дай мне розум, каб я навучыўся Тваім запаведзям.

Тыя, хто баіцца Цябе, бачаць мяне і радуюцца, *
бо я спадзяюся на Твае словы.

Ведаю, Пане, што справядлівыя суды Твае, *
і паводле праўды Ты мяне пакараў.

Міласць Твая няхай мяне суцяшае, *
як сказаў Ты слугу свайму.

Міласэрнасць Твая няхай прыйдзе да мяне, – і я буду жыць, *
бо закон Твой – суцяшэнне маё.

Няхай асаромеюцца ганарыстыя, якія падманам прыгняталі мяне, *
я ж буду разважаць пра Твае наказы.

Няхай звернуцца да мяне тыя, хто Цябе баіцца, *
і хто ведае Твае сведчанні.

Няхай маё сэрца будзе беззаганным у Тваіх пастановах, *
каб не спазнаў я сораму.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

Псальм 59 (58), 2-5. 10-11. 17-18
Просьба аб вызваленні ад ворагаў

Няхай гэтыя словы Збаўцы навучаць усіх любові да Яго Айца (Эўзэбій Цэзарэйскі)

Ад ворагаў маіх вызвалі мяне, мой Божа, *
абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне.

Вызвалі мяне ад тых, хто чыніць беззаконне, *
уратуй ад людзей крыважэрных.

Вось яны пільнуюць душу маю, *
збіраюцца супраць мяне моцныя,

не за правіну маю і не за грэх мой, Пане, *
без віны маёй збягаюцца і рыхтуюцца.

Абудзіся, выйдзі мне насустрач; †
сіла мая, я на Цябе спадзяюся, *
таму што Бог – мая абарона.

Мой міласэрны Бог выйдзе мне насустрач, *
Бог дасць мне ўбачыць пагібель маіх ворагаў.

А я славіць буду Тваю магутнасць *
і зранку абвяшчаць Тваю міласэрнасць,

бо ў дзень майго няшчасця *
Ты быў маёй цвярдыняй і сховішчам.

Сіла мая, буду праслаўляць Цябе, †
таму што Бог – мая абарона, *
мой Божа міласэрны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

Псальм 60 (59)
Малітва пасля паразы

У свеце зведаеце ўціск, але будзьце адважнымі: Я перамог свет (Ян 16, 33)

Ты нас адкінуў і зламаў нас, Божа, *
разгневаўся Ты, але вярніся да нас.

Ты ўскалануў зямлю, разбіў яе, *
вылечы разломы яе, бо яна хістаецца.

Ты даў народу свайму ўбачыць цяжкае, *
напаіў віном галавакружэння.

Тым, хто Цябе баіцца, Ты даў знак, *
каб яны ўцякалі ад луку.

Каб уратаваліся тыя, каго Ты любіш, *
дапамажы сваёй правіцай і адкажы нам.

Бог прамовіў у святыні сваёй: †
«Я ўзрадуюся, падзялю Сіхем *
і адмеру даліну Сукот.

Мне належыць Гілеад, Манасэс – Мой, †
Эфраім – гэта ўмацаванне Маёй галавы, *
Юда – Маё жазло,

Мааб – гэта Мая чаша для мыцця, †
на Эдом Я кіну свой абутак, *
над Філістыяй буду радасна ўсклікаць».

Хто прывядзе мяне да ўмацаванага горада? *
Хто прывядзе мяне аж да Эдома?

Ці не Ты, Божа, нас адкінуў *
і не выходзіш, Божа, з нашымі войскамі?

Спашлі нам дапамогу ва ўціску, *
бо падтрымка чалавечая марная.

У Богу мы здзейснім велічныя справы, *
і Ён растопча нашых прыгнятальнікаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Дрг 1, 31b
Твой Бог насіў цябе, як чалавек носіць сына свайго, падчас усёй дарогі, якой вы ішлі.

К. Падтрымай мяне, Пане, паводле свайго слова, і я буду жыць.
Н. Не дазволь мне асаромецца ў маёй надзеі.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, а трэцяй гадзіне вялі Цябе на крыжовую смерць дзеля збаўлення свету, пакорна просім Цябе, прабач нам нашыя грахі і захавай ад іх у будучыні. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

Псальм 119 (118), 73-80
Х (Ёд)

Твае рукі стварылі і сфармавалі мяне; *
дай мне розум, каб я навучыўся Тваім запаведзям.

Тыя, хто баіцца Цябе, бачаць мяне і радуюцца, *
бо я спадзяюся на Твае словы.

Ведаю, Пане, што справядлівыя суды Твае, *
і паводле праўды Ты мяне пакараў.

Міласць Твая няхай мяне суцяшае, *
як сказаў Ты слугу свайму.

Міласэрнасць Твая няхай прыйдзе да мяне, – і я буду жыць, *
бо закон Твой – суцяшэнне маё.

Няхай асаромеюцца ганарыстыя, якія падманам прыгняталі мяне, *
я ж буду разважаць пра Твае наказы.

Няхай звернуцца да мяне тыя, хто Цябе баіцца, *
і хто ведае Твае сведчанні.

Няхай маё сэрца будзе беззаганным у Тваіх пастановах, *
каб не спазнаў я сораму.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

Псальм 59 (58), 2-5. 10-11. 17-18
Просьба аб вызваленні ад ворагаў

Няхай гэтыя словы Збаўцы навучаць усіх любові да Яго Айца (Эўзэбій Цэзарэйскі)

Ад ворагаў маіх вызвалі мяне, мой Божа, *
абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне.

Вызвалі мяне ад тых, хто чыніць беззаконне, *
уратуй ад людзей крыважэрных.

Вось яны пільнуюць душу маю, *
збіраюцца супраць мяне моцныя,

не за правіну маю і не за грэх мой, Пане, *
без віны маёй збягаюцца і рыхтуюцца.

Абудзіся, выйдзі мне насустрач; †
сіла мая, я на Цябе спадзяюся, *
таму што Бог – мая абарона.

Мой міласэрны Бог выйдзе мне насустрач, *
Бог дасць мне ўбачыць пагібель маіх ворагаў.

А я славіць буду Тваю магутнасць *
і зранку абвяшчаць Тваю міласэрнасць,

бо ў дзень майго няшчасця *
Ты быў маёй цвярдыняй і сховішчам.

Сіла мая, буду праслаўляць Цябе, †
таму што Бог – мая абарона, *
мой Божа міласэрны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

Псальм 60 (59)
Малітва пасля паразы

У свеце зведаеце ўціск, але будзьце адважнымі: Я перамог свет (Ян 16, 33)

Ты нас адкінуў і зламаў нас, Божа, *
разгневаўся Ты, але вярніся да нас.

Ты ўскалануў зямлю, разбіў яе, *
вылечы разломы яе, бо яна хістаецца.

Ты даў народу свайму ўбачыць цяжкае, *
напаіў віном галавакружэння.

Тым, хто Цябе баіцца, Ты даў знак, *
каб яны ўцякалі ад луку.

Каб уратаваліся тыя, каго Ты любіш, *
дапамажы сваёй правіцай і адкажы нам.

Бог прамовіў у святыні сваёй: †
«Я ўзрадуюся, падзялю Сіхем *
і адмеру даліну Сукот.

Мне належыць Гілеад, Манасэс – Мой, †
Эфраім – гэта ўмацаванне Маёй галавы, *
Юда – Маё жазло,

Мааб – гэта Мая чаша для мыцця, †
на Эдом Я кіну свой абутак, *
над Філістыяй буду радасна ўсклікаць».

Хто прывядзе мяне да ўмацаванага горада? *
Хто прывядзе мяне аж да Эдома?

Ці не Ты, Божа, нас адкінуў *
і не выходзіш, Божа, з нашымі войскамі?

Спашлі нам дапамогу ва ўціску, *
бо падтрымка чалавечая марная.

У Богу мы здзейснім велічныя справы, *
і Ён растопча нашых прыгнятальнікаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Бар 4, 28-29
Як блукаючы, вы мелі намер аддаліцца ад Бога, так цяпер у дзесяць разоў больш прагніце навярнуцца і шукаць Яго. Бо той, хто спаслаў на вас гэтае зло, спашле вам вечную радасць разам са збаўленнем вашым.

К. У Пана міласэрнасць.
Н. І шчодрае ў Яго адкупленне.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, а шостай гадзіне, калі свет ахапіла цемра, Ты быў прыбіты да дрэва крыжа і стаў беззаганнай ахвярай дзеля нашага збаўлення, спасылай нам заўсёды Тваё святло і вядзі людзей па шляху вечнага жыцця. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

Псальм 119 (118), 73-80
Х (Ёд)

Твае рукі стварылі і сфармавалі мяне; *
дай мне розум, каб я навучыўся Тваім запаведзям.

Тыя, хто баіцца Цябе, бачаць мяне і радуюцца, *
бо я спадзяюся на Твае словы.

Ведаю, Пане, што справядлівыя суды Твае, *
і паводле праўды Ты мяне пакараў.

Міласць Твая няхай мяне суцяшае, *
як сказаў Ты слугу свайму.

Міласэрнасць Твая няхай прыйдзе да мяне, – і я буду жыць, *
бо закон Твой – суцяшэнне маё.

Няхай асаромеюцца ганарыстыя, якія падманам прыгняталі мяне, *
я ж буду разважаць пра Твае наказы.

Няхай звернуцца да мяне тыя, хто Цябе баіцца, *
і хто ведае Твае сведчанні.

Няхай маё сэрца будзе беззаганным у Тваіх пастановах, *
каб не спазнаў я сораму.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Міласць Твая няхай мяне суцяшае, * паводле Твайго слова.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

Псальм 59 (58), 2-5. 10-11. 17-18
Просьба аб вызваленні ад ворагаў

Няхай гэтыя словы Збаўцы навучаць усіх любові да Яго Айца (Эўзэбій Цэзарэйскі)

Ад ворагаў маіх вызвалі мяне, мой Божа, *
абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне.

Вызвалі мяне ад тых, хто чыніць беззаконне, *
уратуй ад людзей крыважэрных.

Вось яны пільнуюць душу маю, *
збіраюцца супраць мяне моцныя,

не за правіну маю і не за грэх мой, Пане, *
без віны маёй збягаюцца і рыхтуюцца.

Абудзіся, выйдзі мне насустрач; †
сіла мая, я на Цябе спадзяюся, *
таму што Бог – мая абарона.

Мой міласэрны Бог выйдзе мне насустрач, *
Бог дасць мне ўбачыць пагібель маіх ворагаў.

А я славіць буду Тваю магутнасць *
і зранку абвяшчаць Тваю міласэрнасць,

бо ў дзень майго няшчасця *
Ты быў маёй цвярдыняй і сховішчам.

Сіла мая, буду праслаўляць Цябе, †
таму што Бог – мая абарона, *
мой Божа міласэрны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Абарані ад тых, хто паўстае супраць мяне, * мой Божа.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

Псальм 60 (59)
Малітва пасля паразы

У свеце зведаеце ўціск, але будзьце адважнымі: Я перамог свет (Ян 16, 33)

Ты нас адкінуў і зламаў нас, Божа, *
разгневаўся Ты, але вярніся да нас.

Ты ўскалануў зямлю, разбіў яе, *
вылечы разломы яе, бо яна хістаецца.

Ты даў народу свайму ўбачыць цяжкае, *
напаіў віном галавакружэння.

Тым, хто Цябе баіцца, Ты даў знак, *
каб яны ўцякалі ад луку.

Каб уратаваліся тыя, каго Ты любіш, *
дапамажы сваёй правіцай і адкажы нам.

Бог прамовіў у святыні сваёй: †
«Я ўзрадуюся, падзялю Сіхем *
і адмеру даліну Сукот.

Мне належыць Гілеад, Манасэс – Мой, †
Эфраім – гэта ўмацаванне Маёй галавы, *
Юда – Маё жазло,

Мааб – гэта Мая чаша для мыцця, †
на Эдом Я кіну свой абутак, *
над Філістыяй буду радасна ўсклікаць».

Хто прывядзе мяне да ўмацаванага горада? *
Хто прывядзе мяне аж да Эдома?

Ці не Ты, Божа, нас адкінуў *
і не выходзіш, Божа, з нашымі войскамі?

Спашлі нам дапамогу ва ўціску, *
бо падтрымка чалавечая марная.

У Богу мы здзейснім велічныя справы, *
і Ён растопча нашых прыгнятальнікаў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Шчаслівы чалавек, выпрабаваны Богам, * які сам раніць і вылечвае.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Мдр 1, 13-15
Паколькі Бог не стварыў смерці, Ён не цешыцца са згубы жывога. Бо Ён стварыў усё для жыцця, стварэнні свету маюць ў сабе здароўе, няма ў іх знішчальнай атруты, ні валадарства памерлых на зямлі. Справядлівасць несмяротная.

К. Пан збавіў душу маю ад смерці.
Н. Каб хадзіў я перад абліччам Божым у святле жывых.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, Ты церпячага злачынцу прывёў з крыжа ў сваё Валадарства, вызнаючы нашыя грахі, з даверам просім Цябе, каб пасля смерці дазволіў нам з радасцю ўвайсці ў брамы раю. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Вось дзень народзін для неба
Благаслаўлёнай Агнешкі,
Што ўласнай крывёй асвяціла
Сябе, аддаўшы нябёсам.

Была замалой для замужжа,
Аднак пасталела для мукі,
Насустрач ёй з радасцю выйшла,
Нібы на гасціну вяселля.

Змушалі Агнешку паходняй
Акаджваць ахвярнікі божкаў.
Але не такія паходні
Нясуць Хрыстовыя панны.

Агонь, што знішчае сілу,
Не знішчыў веру дзяўчыны,
А кроплі крыві Агнешкі
Варожы намер спапяляюць.

У ранах, не страціўшы годнасць,
У шаты цела хавае,
Каб, падаючы ад бяссілля,
Сціпласць сваю не абразіць.

Народжаны з Дзевы, о Езу,
Айцец і Дух Найсвяцейшы!
Мы славім адзіную Тройцу
Ад веку да веку. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хрыстовую Панну не спалохалі пагрозы * і не звялі ліслівыя словы.

Псальм 116, 1-9 (114)

Люблю я Пана, бо Ён пачуў *
голас маіх малітваў.

Бо Ён схіліў вуха сваё да мяне *
ў дзень, калі я клікаў.

Акружылі мяне путы смерці, †
пакуты пякельныя знайшлі мяне; *
знайшоў я няшчасце і ўціск.

Але я паклікаў імя Пана: *
«Пане, выратуй душу маю».

Пан ласкавы і справядлівы, *
наш Бог міласэрны.

Ахоўвае Пан прастадушных: *
я знемагаў, – і Ён уратаваў мяне.

Вярніся, мая душа, да свайго адпачынку, *
бо Пан добра табе ўчыніў.

Бо Ён вырваў душу маю ад смерці, *
вочы – ад слёз, ногі – ад падзення.

Буду хадзіць перад абліччам Пана *
на зямлі жывых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хрыстовую Панну не спалохалі пагрозы * і не звялі ліслівыя словы.

2 ант. Захавала вернасць Хрысту, * Яму даверыла сябе.

Псальм 116, 10-19 (115)

Я верыў нават тады, калі казаў: *
«Я моцна прыгнечаны».

Я сказаў у боязі сваёй: *
«Кожны чалавек – ілгун».

Чым аддзячу я Пану *
за ўсе Яго дабрадзействы для мяне?

Келіх збаўлення ўзніму *
і буду заклікаць імя Пана.

Выканаю свае абяцанні для Пана *
перад усім Яго народам.

Каштоўная ў вачах Пана *
смерць Яго святых.

Пане, я Твой слуга, †
Я слуга Твой, сын слугі Тваёй, *
Ты разарваў мае кайданы.

Я прынясу Табе ахвяру хвалы *
і буду заклікаць імя Пана.

Выканаю свае абяцанні для Пана *
перад усім Яго народам.

У дварах дома Пана, *
сярод цябе, Ерузалем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Захавала вернасць Хрысту, * Яму даверыла сябе.

3 ант. Праслаўляю Цябе, * Айцец майго Пана Езуса Хрыста, / бо праз Яго ты даў перамогу сваёй слузе.

Песня (Ап 4, 11; 5, 9. 10. 12)

Ты, Пане і наш Божа, *
годны прыняць славу і пашану, і сілу,

бо Ты стварыў усё, *
і з Тваёй волі існавала і было створана.

Ты годны ўзяць кнігу *
і зняць з яе пячаткі,

бо Ты быў забіты †
і сваёй крывёю Ты адкупіў нас для Бога *
з кожнага роду, і мовы, і племені, і народу,

і зрабіў нас валадарствам і святарамі для Бога нашага, *
і мы будзем валадарыць на зямлі.

Забіты Баранак †
годны прыняць моц, і багацце, і мудрасць, *
і сілу, і пашану, і хвалу, і благаслаўленне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Праслаўляю Цябе, * Айцец майго Пана Езуса Хрыста, / бо праз Яго ты даў перамогу сваёй слузе.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 4, 13-14
Умілаваныя, паколькі вы прымаеце ўдзел у муках Хрыстовых, радуйцеся, каб і ў час аб’яўлення славы Яго вы ўсцешыліся і ўзрадаваліся. Калі ганяць вас за імя Хрыста, то вы шчаслівыя, бо Дух славы і Дух Божы спачывае на вас.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Бог выбраў яе * і прадвызначыў.
Н. Бог выбраў яе * і прадвызначыў.
К. У шатры сваім Ён пасяліў яе.
Н. І прадвызначыў.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Бог выбраў яе * і прадвызначыў.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Святая Агнешка выцягнула рукі да неба і малілася: * Цябе, святы Ойча, заклікаю; / вось іду да Цябе, бо Цябе любіла і шукала, / Цябе заўсёды прагнула.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Святая Агнешка выцягнула рукі да неба і малілася: * Цябе, святы Ойча, заклікаю; / вось іду да Цябе, бо Цябе любіла і шукала, / Цябе заўсёды прагнула.

ПРОСЬБЫ

Благаслаўляем Езуса Хрыста, які ў сваёй ласкавасці суцяшае засмучаных. З пакораю просім Яго:
Пане, змілуйся над сваім народам.

Пане Езу, Ты суцяшаеш пакорных,
скіруй свoй позірк на слёзы бедных.

Ласкавы Божа, пачуй стогны паміраючых,
няхай іх наведае і суцешыць Твой анёл.

Дазволь выгнаннікам пазнаць Твой Провід,
дапамажы ім вярнуцца ў зямную айчыну і дасягнуць нябеснай.

Адары сваёй любоўю грэшнікаў,
каб яны памірыліся з Табою і з Тваім Касцёлам.

Май ласку збавіць нашых памерлых братоў,
адары іх паўнатой Твайго адкуплення.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Усемагутны вечны Божа, Ты выбіраеш тое, што свет лічыць слабым, каб прынізіць тое, што моцнае ў вачах свету, учыні нас трывалымі ў веры, як гэтаму вучыць прыклад святой мучаніцы Агнешкі, нараджэнне якой для неба мы сёння адзначаем. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Удзень і ўначы * я Цябе клікаў, Пане.

Псальм 88 (87)
Малітва ў цяжкой хваробе

Цяпер – ваша гадзіна і ўлада цемры (Лк 22, 53)

Пане, Божа збаўлення майго, *
удзень і ўначы я Цябе клікаў.

Няхай мая малітва дойдзе да Твайго аблічча, *
схілі вуха сваё да крыку майго.

Бо душа мая насыцілася няшчасцямі, *
і жыццё маё наблізілася да адхлані.

Мяне залічваюць да тых, хто сыходзіць у магілу, *
я стаў быццам чалавек, пазбаўлены сілы.

Паміж мёртвымі я пакінуты, *
як забітыя, што спяць у магіле,

пра якіх Ты больш не ўспамінаеш, *
яны адкінутыя ад Тваёй рукі.

Ты паклаў мяне ў глыбокім доле, *
у змроку і ў бездані.

Спачыла на мне Твая лютасць, *
і ўсе хвалі Твае Ты спаслаў на мяне.

Ты аддаліў ад мяне маіх знаёмых, †
зрабіў мяне ганьбаю для іх, *
я замкнёны, і не магу выйсці.

Маё вока слабне ад цярпення. †
Штодня я клічу Цябе, Пане, *
да Цябе працягваю рукі мае.

Ці ж памерлым Ты ўчыніш цуды, *
ці ж мёртвыя ўстануць і будуць славіць Цябе?

Ці ў магіле абвяшчаецца Твая міласэрнасць, *
а праўда Твая ў месцы згубы?

Хіба ў цемры пазнаюць Твае цуды *
і ў краіне забыцця Тваю справядлівасць?

Але я клічу Цябе, Пане, *
і раніцай мая малітва Цябе сустракае.

Чаму адкідаеш, Пане, душу маю, *
хаваеш аблічча сваё ад мяне?

Я ўбогі і паміраю з маладосці, *
нясу цяжар страху перад Табой і знясілеў.

Прайшоў нада мною Твой гнеў, *
а жах перад Табою знішчае мяне.

Акружаюць мяне кожны дзень, як вада, *
атачаюць мяне з усіх бакоў адразу.

Ты аддаліў ад мяне сяброў і блізкіх, *
і цемра – маё таварыства.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн. 

Ант. Удзень і ўначы * я Цябе клікаў, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ пар. Ер 14, 9
Пане, Ты сярод нас, і Тваё святое імя было паклікана над намі. Не пакідай нас, Пане Божа наш. 

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, Твой Адзінародны Сын памёр і быў пахаваны, дапамажы нам стаць падобнымі да Яго, каб мы маглі разам з Ім уваскрэснуць для новага жыцця. Які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com