Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ

ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

III


Чацвер - 1 чэрвеня 2023
ЕЗУСА ХРЫСТА
НАЙВЫШЭЙШАГА І ВЕЧНАГА СВЯТАРА
Свята


ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Праславім Хрыста, / які мае вечнае святарства.

Псальм 67 (66)
Няхай усе народы праслаўляюць Пана

Ведайце, што гэта Божае збаўленне паслана да язычнікаў (Дз 28, 28) 

Няхай Бог змілуецца над намі і благаславіць нас, *
няхай заззяе аблічча Яго над намі,

каб на зямлі мы спазналі Ягоную дарогу, *
між усімі народамі Яго збаўленне.

Ант. Праславім Хрыста, / які мае вечнае святарства.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Няхай весяляцца і радуюцца ўсе плямёны, †
бо Ты судзіш народы паводле праўды *
і плямёнамі на зямлі кіруеш.

Ант. Праславім Хрыста, / які мае вечнае святарства.

Няхай славяць Цябе народы, Божа, *
няхай славяць Цябе народы ўсе.

Зямля прынесла свой плён; *
няхай Бог, наш Бог нас благаслаўляе.

Няхай Бог нас благаслаўляе, *
няхай баяцца Яго ўсе межы зямлі.

Ант. Праславім Хрыста, / які мае вечнае святарства.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Праславім Хрыста, / які мае вечнае святарства.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Езу, Святар Найвышэйшы,
Адзіны Пасрэднік прад Богам,
Цябе праслаўляюць народы,
Малітвы іх чуеш у небе.

Ва ўлонні Марыі зачаты,
Трымаеш у руках лёс сусвету,
Народжаны Сын, Ты адзіны
Напоўнены славай ахвяры.

Цябе сам Айцец у сваёй велічы
Намасціў алеем радасці,
Каб як Святар праслаўленне
Яму заўсёды ўзносіў.

Прыняў смяротнае цела,
Сваёй крывёю абмыў нас,
Прынёс за нас выкупленне
Святар Найвышэйшы, Хрыстус.

На дрэве крыжа ўзняты,
Адорваеш нас любоўю.
Табе i Айцу разам з Духам
Хвала няхай вечная будзе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Я прасіў Айца, * i Ён даў мне ў спадчыну народы.

Псальм 2

Чаму бунтуюцца язычнікі *
і народы задумалі марнае?

Паўстаюць каралі зямлі, †
і сыходзяцца разам князі *
супраць Пана і памазаніка Яго:

«Парвём іхнія кайданы і скінем з сябе іхняе ярмо!» †
Той, хто жыве ў нябёсах, пасмяецца, *
Пан будзе насміхацца з іх.

Тады скажа ім у гневе сваім *
і спалохае іх сваёй лютасцю:

«Я намасціў караля Майго на Сіёне, *
на святой гары Маёй!»

Абвяшчу пастанову Пана. †
Ён мне сказаў: «Ты сын Мой, *
Я цябе сёння нарадзіў.

Прасі ў Мяне, і дам народы ў спадчыну табе *
і межы зямлі ва ўладанне тваё.

Ударыш іх жалезным кіем, *
разаб’еш іх як посуд ганчара».

А цяпер, каралі, зразумейце, *
навучыцеся, суддзі зямлі.

З бояззю служыце Пану *
і радуйцеся з хваляваннем.

Трымайцеся вучэння, †
каб Ён не разгневаўся і вы не загінулі ў дарозе, *
бо гнеў Ягоны неўзабаве запалае.

Шчаслівыя ўсе, *
хто на Яго спадзяецца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Я прасіў Айца, * i Ён даў мне ў спадчыну народы.

2 ант. Аддайце целы вашыя * на ахвяру жывую, святую i мілую Богу.

Псальм 40 (39), 2-13

Я цвёрда спадзяваўся на Пана, *
і Ён схіліўся нада мною, і пачуў мой крык.

Падняў мяне з ямы пагібелі, з балоцістай багны, *
паставіў на скале мае ногі, умацаваў крокі мае.

І паклаў у мае вусны новую песню, *
спеў хвалы нашаму Богу.

Многія ўбачаць і спалохаюцца, *
і будуць спадзявацца на Пана.

Шчаслівы чалавек, які спадзяецца на Пана *
і не звяртаецца да ганарыстых і схільных да маны.

Ты шмат учыніў, Пане, Божа мой, †
у Тваіх цудах і намерах наконт нас *
ніхто не зраўнаецца з Табою.

Я хацеў іх абвясціць і расказаць пра іх, *
але іх колькасці нельга ахапіць.

Ахвяры і прынашэння Ты не пажадаў, *
але адкрыў мне вушы.

Усеспалення і ахвяры за грэх Ты не патрабуеш. *
Тады сказаў я: «Вось іду.

У пачатку кнігі напісана пра мяне. †
Я пажадаў спаўняць Тваю волю, мой Божа, *
і Твае законы жывуць у сэрцы маім».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Аддайце целы вашыя * на ахвяру жывую, святую i мілую Богу.

3 ант. Хрыстус палюбіў Касцёл * i аддаў сябе, / каб асвяціць яго.

Псальм 85 (84)

Пане, Ты быў ласкавы да сваёй зямлі, *
вярнуў з палону Якуба,

дараваў беззаконне свайму народу *
і закрыў усе грахі ягоныя.

Ты адвярнуў усё абурэнне, *
спыніў сваю лютасць.

Аднаві нас, Божа, наш Збаўца, *
і спыні абурэнне сваё супраць нас.

Няўжо Ты будзеш вечна гневацца на нас *
і пашырыш свой гнеў на ўсе пакаленні?

Няўжо Ты зноў нас не ажывіш, *
каб Твой народ усцешыўся Табою?

Пакажы нам, Пане, сваю міласэрнасць *
і дай нам сваё збаўленне.

Паслухаю, што гаворыць Пан Бог. †
Ён спакой абвяшчае народу і святым сваім, *
няхай не вяртаюцца да шаленства.

Сапраўды, Яго збаўленне блізкае †
для тых, хто баіцца Яго, *
і слава Божая будзе жыць на нашай зямлі.

Міласэрнасць і вернасць сустрэнуцца, *
справядлівасць і спакой пацалуюцца.

Вернасць вырасце з зямлі, *
а справядлівасць будзе пазіраць з нябёсаў.

Пан адорыць нас шчасцем, *
а зямля наша дасць свой плён.

Справядлівасць пойдзе перад Ім *
і паставіць на шлях крокі свае.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Хрыстус палюбіў Касцёл * i аддаў сябе, / каб асвяціць яго.

К. Хрыстус прынёс раз і назаўсёды адну ахвяру за грахі.
Н. I ўдасканаліў навекі тых, каго асвяціў.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Пасланне да Габрэяў 4, 14-16; 5, 1-10

Хрыстус – вялікі першасвятар

Маючы першасвятара вялікага, які прайшоў нябёсы, Езуса, Сына Божага, будзем цвёрда трымацца вызнання нашага. Бо мы маем не такога першасвятара, які не мог бы спачуваць слабасцям нашым, але такога, які, паводле падабенства, зведаў усе выпрабаванні, акрамя грэху. Таму наблізімся з даверам да трона ласкі, каб атрымаць міласэрнасць і знайсці ласку для своечасовай дапамогі.

Кожны першасвятар, якога выбіраюць з людзей, прызначаны для людзей у справах Божых, каб прыносіць дары і ахвяры за грахі. Ён можа спачуваць тым, хто не ведае і блукае, бо і сам мае ў сабе слабасць. Таму ён павінен як за народ, так і за сябе прыносіць ахвяры за грахі.

Ніхто сам не бярэ сабе гэтага гонару, апроч пакліканага Богам, як і Аарон. Так і Хрыстус не сам сябе праславіў, стаўшы першасвятаром, але той, хто сказаў Яму: «Ты Сын Мой, Я Цябе сёння нарадзіў»; як і ў іншым месцы кажа: «Ты святар навекі на ўзор Мэльхізэдэка».

Хрыстус у дні цела свайго з моцным голасам і са слязьмі ўзнёс малітвы і просьбы да таго, хто мог уратаваць Яго ад смерці, і быў выслуханы за сваю пакорлівасць. Хоць быў Сынам, навучыўся паслухмянасці праз тое, што выцерпеў. І, будучы дасканалым, стаў для ўсіх, хто Яму паслухмяны, прычынаю вечнага збаўлення; і Богам быў абвешчаны першасвятаром на ўзор Мэльхізэдэка.

РЭСПАНСОРЫЙ Флп 2, 8; Іс 53, 7
Н. Хрыстус прынізіў сябе, * будучы паслухмяным ажно да смерці.
К. Быў ахвяраваны, бо сам гэтага прагнуў.
Н. Будучы паслухмяным ажно да смерці.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Энцыкліка «Mediator Dei» папы Пія XII.

(AAS 39 [1947], 552-553)
Хрыстус – святар i ахвяра

Хрыстус з’яўляецца святаром, але святаром для нас, a не для сябе, бо ад імя ўсяго роду чалавечага заносіць Ён Спрадвечнаму Айцу просьбы i рэлігійную пашану; Ён – ахвяра, але для нас, бо замест чалавека, абцяжаранага грахамі, ставіць сябе. Ужо словы Апостала: «Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Езусе» (Флп 2, 5) патрабуюць ад усіх хрысціянаў, каб такім чынам абуджалі ў сабе – наколькі дазваляюць чалавечыя магчымасці – тыя пачуцці, якімі была напоўнена душа Боскага Адкупіцеля, калі Ён прыносіў у ахвяру самога сябе. Ва ўсялякім выпадку няхай абуджаюць пакорлівую паслухмянасць розуму i праслаўляюць Найвышэйшую Веліч Божую, ушаноўваюць яе, славяць і ўзносяць падзяку. Акрамя гэтага словы гэтыя патрабуюць ад іх, каб прымалі нейкім чынам паставу ахвярнай жэртвы, каб выракаліся сябе з увагі на запаведзі Евангелля, каб з уласнай волі i ахвотна чынілі пакуту, каб кожны меў агіду да таго, што ўчыніў, i за гэта здзяйснялі экспіяцыю. Урэшце, гэтыя словы патрабуюць, каб мы ўсе разам з Хрыстом у спосаб містычны паміралі на крыжы такім чынам, каб змаглі паўтарыць за св. Паўлам: «Разам з Хрыстом я прыбіты да крыжа» (Гал 2, 19).

РЭСПАНСОРЫЙ пар. Гал 2, 20
Н. Жыву вераю ў Сына Божага, * які палюбіў мяне і аддаў сябе за мяне.
К. Ужо не я жыву, а жыве ўва мне Хрыстус.
Н. Які палюбіў мяне і аддаў сябе за мяне.

ГІМН

Цябе, Бога, праслаўляем,
Табе, Пане, хвала вечна.

Неба і зямля спявае
Табе, Ойча векавечны.

Табе, Божа, ўсе анёлы,
3 імі Моцы і Нябёсы,

Херубімы, cерафімы
Гімн хвалы адвечны ўзносяць.

Святы, Святы над святымі
Бог магутны і ласкавы,

Над зямлёй і небам слыне
Неабсяжнасць Тваёй славы.

I Апосталы, і вучні,
Хор прарокаў, поўны хвалы,

3 імі мучанікаў лучнасць
Аддаюць Табе пашану.

У сугучным хоры льецца
Па усёй зямлі наўкола

Табе хвала з нашых сэрцаў,
Спеў святы Твайго Касцёла.

Сына з Духам суцяшэння,
Велічы Айца прамністай

Праслаўляе ўсё стварэнне, –
Валадар хвалы Ты, Хрыстэ.

Каб жа выбавіць свет цэлы
Праз свае святыя раны,

Сын Айца спрадвечны, цела
Ты прыняў ва ўлонні Панны.

Зруйнаваў Ты брамы смерці,
На крыжы ёй вырваў джала,

Каб для ўсіх, хто ў Цябе верыць,
Радасць вечная заззяла.

Праваруч Айца, у славе
Трон Твой, Збаўца наш адзіны,

Прыйдзеш зноў адтуль у яве,
Каб судзіць людскія чыны.

Грэшным Ты не дай загінуць, –
Будзь нам Збаўцам, не Суддзёю

I абмый нас ад правінаў
Дарагой сваёй крывёю.

Са святымі, ў бляску моцы
Захавай Тваіх абраных,

Пане, збаў народ Твой, просім,
Благаслаў Тваіх падданых.

Гэтую апошнюю частку гімна можна па жаданні прапусціць.

Шляхам нас вядзі бяспечным
У нябесны Ерузалем.

Цябе, Валадар адвечны,
Мы штодзённа праслаўляем.

Праз вякі гучыць няспынна
Спеў, што славіць Твае справы.

Пане, ад усіх правінаў
Захаваць нас будзь ласкавы.

Не пакінь жа свайго люду,
Божа, без Тваёй апекі.

Пану веру, дык не буду
Асаромлены навекі.

МАЛІТВА

Божа, Ты дзеля хвалы Тваёй велічы i дзеля збаўлення чалавечага роду ўстанавіў свайго Адзінароднага Сына Найвышэйшым i Вечным Святаром, учыні, каб праз ласку Духа Святога тыя, каго Ён выбраў як слугаў і распарадчыкаў сваіх таямніц, былі верныя ў выкананні прынятага абавязку служэння. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Зямля і неба славяць Цябе, Хрыстэ,
Наш Адкупіцель, Святар Найвышэйшы.
Айцу прыносіш як уміласціўленне
Сябе самога ў ахвяру.

Пакорны Езус ахвотна згадзіўся
Спазнаць трывогу смяротнага ценю,
Каб нам, заблукалым, адкрыць дарогу
Да брамаў неба.

Калі Ён споўніў словы прарокаў,
Цярпліва зносячы абрады продкаў,
Адгэтуль з небам запавет будуе
У любові новай.

Ласкавы Даўца ўзнёслае дамовы,
Святы навекі, зарука спакою,
Сябе прыносіш у ахвяру Богу,
Жыцця спажытак.

О Хрыстэ Збаўца, узняты на дрэве,
З крыжа атуляеш усіх любоўю.
Табе, Айцу i Духу Суцяшэння
Хвала бясконцая хай будзе. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Праз кроў Хрыстовага крыжа * Айцец паяднаў усё з сабою, / і тое, што на зямлі, i тое, што ў нябёсах.

Псальм 63 (62), 2-9
Душа, якая прагне Бога

Той з Богам, хто адкідае ўчынкі цемры

Божа, мой Божа, Цябе шукаю, *
Цябе прагне душа мая.

Маё цела па Табе тужыць *
у зямлі пустыннай, засохлай і бязводнай.

Так, у святыні я ўглядаюся ў Цябе, *
каб убачыць Тваю сілу і славу.

Бо міласэрнасць Твая лепшая за жыццё, *
вусны мае будуць хваліць Цябе.

Так, буду благаслаўляць Цябе ў маім жыцці *
і ўзнясу рукі ў імя Тваё.

Душа мая насычаецца, нібы тлушчам і тукам, *
і вусны мае славяць Цябе радасным спевам;

калі ўзгадваю Цябе на маім ложы, *
разважаю пра Цябе ў начную варту.

Бо Ты стаў маёй дапамогай, *
у цені крылаў Тваіх узрадуюся.

Да Цябе імкнецца душа мая, *
трымае мяне Твая правіца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Праз кроў Хрыстовага крыжа * Айцец паяднаў усё з сабою, / і тое, што на зямлі, i тое, што ў нябёсах.

2 ант. Усё праз Хрыста * i для Хрыста было створана.

Песня (Дан 3, 57-88. 56)
Кожнае стварэнне хваліць Пана

Хваліце Бога нашага, усе Ягоныя слугі (Ап 19, 5)

Благаслаўляйце Пана, усе стварэнні Ягоныя, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Нябёсы, благаслаўляйце Пана, *
благаслаўляйце Пана, анёлы Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, усе воды, што пад небам, *
няхай усялякая моц благаслаўляе Пана.

Благаслаўляйце Пана, сонца і месяц, *
благаслаўляйце Пана, нябесныя зоркі.

Благаслаўляйце Пана, усе дажджы і росы, *
благаслаўляйце Пана, усе вятры.

Благаслаўляйце Пана, агонь і спёка, *
благаслаўляйце Пана, холад і гарачыня.

Благаслаўляйце Пана, росы ды іней, *
благаслаўляйце Пана, мароз і холад.

Благаслаўляйце Пана, лёд і снег, *
благаслаўляйце Пана, дні і ночы.

Благаслаўляйце Пана, святло і цемра, *
благаслаўляйце Пана, маланкі і хмары.

Няхай зямля благаслаўляе Пана, *
няхай хваліць Яго і ўзвялічвае навекі.

Благаслаўляйце Пана, горы і ўзгоркі, *
благаслаўляйце Пана, усе расліны зямлі.

Благаслаўляйце Пана, крыніцы, *
благаслаўляйце Пана, моры і рэкі.

Благаслаўляйце Пана, кіты і ўсё, што плавае ў водах, *
благаслаўляйце Пана, усе нябесныя птушкі.

Благаслаўляйце Пана, усе звяры і жывёлы, *
благаслаўляйце Пана, чалавечыя сыны.

Няхай Ізраэль благаслаўляе Пана, *
хваліць і ўзвялічвае Яго навекі.

Благаслаўляйце Пана, святары Ягоныя, *
благаслаўляйце Пана, слугі Ягоныя.

Благаслаўляйце Пана, духі і душы справядлівых, *
благаслаўляйце Пана, святыя і пакорныя сэрцам.

Благаслаўляйце Пана, Ананія, Азарыя, Місаэль, *
хваліце і ўзвялічвайце Яго навекі.

Благаславім Айца і Сына, і Духа Святога, *
будзем хваліць і ўзвялічваць Яго навекі.

Благаслаўлёны Ты на скляпенні неба, *
годны хвалы і ўзвялічаны навекі.

2 ант. Усё праз Хрыста * i для Хрыста было створана.

3 ант. Усё паклаў пад Яго ногі, * a Яго ўстанавіў па-над усім Галавою Касцёла, / які з’яўляецца Ягоным целам.

Псальм 149
Радасць святых

Дзеці Касцёла, дзеці новага народу радуюцца свайму Валадару – Хрысту (Хезыхій)

Спявайце Пану новую песню, *
хвала Яму на сходзе святых.

Няхай радуецца Ізраэль у тым, хто яго стварыў, *
сыны Сіёна няхай цешацца ў сваім Валадары.

Няхай праслаўляюць імя Ягонае ў танцы, *
няхай зайграюць Яму на бубне і арфе.

Бо Пан любіць свой народ, *
пакорных карануе збаўленнем.

Няхай усклікаюць святыя ў славе, *
няхай радуюцца на ложах сваіх.

Пахвала Богу на іх вуснах, *
а двухбаковы меч – у іхніх руках,

каб адпомсціць язычнікам *
і пакараць народы;

каб звязаць ланцугамі іх каралёў, *
а вяльможаў іх скаваць у жалезныя кайданы,

каб здзейсніць над імі запісаны прысуд: *
такая хвала для ўсіх Ягоных святых.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Усё паклаў пад Яго ногі, * a Яго ўстанавіў па-над усім Галавою Касцёла, / які з’яўляецца Ягоным целам.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 10, 5-10
Хрыстус прыходзіць у свет і кажа: Ахвяры і прынашэння Ты не захацеў, але цела падрыхтаваў Мне. Усеспаленні і ахвяры за грэх не даспадобы Табе. Тады Я сказаў: Вось іду, як у пачатку кнігі напісана пра Мяне, каб выканаць волю Тваю, Божа. Перад гэтым Ён сказаў: Ахвяраў і прынашэнняў, і ўсеспаленняў, і ахвяраў за грэх Ты не захацеў і не ўпадабаў, хоць прыносяцца яны паводле Закону. Пасля Ён сказаў: Вось іду, каб выканаць волю Тваю. Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвячаныя ахвяраю цела Езуса Хрыста.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ Пс 40 (39), 8-9
К. Вось прыходжу, * каб выканаць Тваю волю.
Н. Вось прыходжу, * каб выканаць Тваю волю.
К. Твой Закон жыве ў маім сэрцы.
Н. Каб выканаць Тваю волю.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Вось прыходжу, * каб выканаць Тваю волю.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Aнт. да песні Захарыі: Ойча, няхай усе будуць адно, * каб свет паверыў, што Ты паслаў Мяне.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Aнт. да песні Захарыі: Ойча, няхай усе будуць адно, * каб свет паверыў, што Ты паслаў Мяне.

ПРОСЬБЫ

Ойча міласэрнасці i Бог усялякага суцяшэння, Ты напаўняеш дабрадзействамі ўсіх, хто да Цябе прыходзіць. Мы, Твае дзеці, на пачатку гэтага дня просім Цябе праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце:
Выслухай нас, Пане.

Езу Хрыстэ, Сыне Бога жывога,
вядзі нас да святла Тваёй праўды.

Хрыстэ, Слова Бога, Ты прабываеш у Айцу спрадвеку і навекі,
асвяці ў еднасці Твой Касцёл.

Езу, намашчаны Айцом у Духу Святым,
умацуй Твой Касцёл у святасці.

Хрыстэ, Святар Новага Запавету,
ахіні святароў Тваёй святасцю дзеля хвалы Айца.

Хрыстэ, Мудрасць Бога, спакой і паяднанне нашае,
учыні, каб мы ўсе жылі ў згодзе i аднадумстве ў Тваім Касцёле.

Хрыстэ, Вечны Святар i хвала Айца,
учыні, каб нашая ахвяра была праслаўленнем Тваёй вечнай велічы.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты дзеля хвалы Тваёй велічы i дзеля збаўлення чалавечага роду ўстанавіў свайго Адзінароднага Сына Найвышэйшым i Вечным Святаром, учыні, каб праз ласку Духа Святога тыя, каго Ён выбраў як слугаў і распарадчыкаў сваіх таямніц, былі верныя ў выкананні прынятага абавязку служэння. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Трываючы ў малітве і чуванні,
калі настане трэцяя гадзіна,
з пабожным сэрцам будзем праслаўляць
славу і моц Святой Адзінай Тройцы.

Каб сталі мы жыллём Святога Духа,
які калісьці ў гэтую гадзіну
спасланы быў Апосталам з нябёсаў
як дар вялікай міласці Хрыстовай.

Той, хто стварыў нябёсаў валадарства,
цудоўным чынам свет наш упрыгожыў,
уліў у сэрцы радасць, суцяшэнне,
аздобіў усё для вечнай узнагароды.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Праз Хрыста * усе ў адным Духу маем доступ да Айца.

Псальм 119 (118), 153-160
XХ (Рэш)

Паглядзі на нядолю маю і выбаві мяне, *
бо я не забыў пра Твой закон.

Рассудзі маю справу і збаў мяне, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Далёка ад грэшнікаў выратаванне, *
бо яны не шукаюць Тваіх пастановаў.

Вялікая Твая міласэрнасць, Пане, *
паводле наказаў сваіх ажыві мяне.

Шмат хто пераследуе мяне і ўціскае, *
але я не адхіляюся ад Тваіх сведчанняў.

Бачыў здраднікаў я і адчуваў агіду, *
бо не захоўваюць яны Твайго слова.

Глядзі, як я палюбіў Твае наказы; *
Пане, ажыві мяне паводле міласэрнасці сваёй.

Падстава слова Твайго – праўда, *
і вечныя ўсе суды справядлівасці Тваёй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 128 (127)
Божае благаслаўленне дому

«Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна», гэта значыць з Касцёла свайго (Арнобій)

Шчаслівы кожны, хто баіцца Пана, *
хто ходзіць Ягонымі шляхамі.

Плён працы рук сваіх будзеш спажываць, *
будзеш шчаслівы і добра табе будзе.

Жонка твая, як урадлівая вінаградная лаза *
ў сценах дому твайго.

Сыны твае, як аліўкавыя парасткі, *
вакол стала твайго.

Вось так будзе благаслаўлёны чалавек, *
які баіцца Пана.

Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна, – †
і ты ўбачыш дабрабыт Ерузалема *
ва ўсе дні жыцця свайго.

Убачыш патомства сыноў сваіх. *
Спакой над Ізраэлем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 129 (128)
Новая надзея прыгнечанага народу

Касцёл гаворыць пра свае цярпенні (св. Аўгустын)

Часта прыгняталі мяне з маладосці маёй, – *
можа сказаць Ізраэль, –

часта ўціскалі мяне з маладосці маёй, *
аднак не здолелі знішчыць мяне.

На спіне маёй аратыя аралі, *
парабілі доўгія барозны.

Але справядлівы Пан *
паразрываў путы грэшнікаў.

Няхай будуць асаромленыя і адступяць *
усе, хто ненавідзіць Сіён.

Няхай стануць падобнымі да травы на даху, *
якая высыхае перад тым, як яе вырвуць.

Касец не напоўніць ёй сваёй далоні, *
і той, хто вяжа снапы, сваёй рукі.

І не скажуць праходзячыя міма: †
«Благаслаўленне Пана над вамі, *
благаслаўляем вас імем Пана».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Праз Хрыста * усе ў адным Духу маем доступ да Айца.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 7, 26-27
Такі і павінен быць у нас першасвятар: святы, нявінны, беззаганны, адлучаны ад грэшнікаў і ўзнесены вышэй за нябёсы. Ён не мае патрэбы, як тыя першасвятары, прыносіць штодня ахвяры спачатку за свае грахі, а потым за грахі народу. Ён зрабіў гэта раз назаўсёды, ахвяраваўшы самога сябе.

К. Паколькі вы прымаеце ўдзел у муках Хрыстовых, радуйцеся.
Н. Каб і ў час аб’яўлення славы Яго вы ўсцешыліся і ўзрадаваліся.

МАЛІТВА

Божа, Ты дзеля хвалы Тваёй велічы i дзеля збаўлення чалавечага роду ўстанавіў свайго Адзінароднага Сына Найвышэйшым i Вечным Святаром, учыні, каб праз ласку Духа Святога тыя, каго Ён выбраў як слугаў і распарадчыкаў сваіх таямніц, былі верныя ў выкананні прынятага абавязку служэння. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Ужо настала шостая гадзіна,
якая заклікае шчырым духам
аддаць хвалу і пакланенне Пану,
Малітвамі Стварыцеля праславіць.

Бо вернікам у гэтую гадзіну.
адкрыўся шлях праўдзівага збаўлення:
ахвяра бласлаўлёнага Баранка
і моц крыжа Ягонага заззяла.

Святло Яго – яснейшае за поўдзень.
Ён ласку сее, нібы промні сонца.
Удзячныя за наша адкупленне,
мы прымем дар Яго ў нашы сэрцы.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Вы ўмацаваныя на падмурку Апосталаў і Прарокаў, * дзе сам Езус Хрыстус з’яўляецца вуглавым каменем.

Псальм 119 (118), 153-160
XХ (Рэш)

Паглядзі на нядолю маю і выбаві мяне, *
бо я не забыў пра Твой закон.

Рассудзі маю справу і збаў мяне, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Далёка ад грэшнікаў выратаванне, *
бо яны не шукаюць Тваіх пастановаў.

Вялікая Твая міласэрнасць, Пане, *
паводле наказаў сваіх ажыві мяне.

Шмат хто пераследуе мяне і ўціскае, *
але я не адхіляюся ад Тваіх сведчанняў.

Бачыў здраднікаў я і адчуваў агіду, *
бо не захоўваюць яны Твайго слова.

Глядзі, як я палюбіў Твае наказы; *
Пане, ажыві мяне паводле міласэрнасці сваёй.

Падстава слова Твайго – праўда, *
і вечныя ўсе суды справядлівасці Тваёй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 128 (127)
Божае благаслаўленне дому

«Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна», гэта значыць з Касцёла свайго (Арнобій)

Шчаслівы кожны, хто баіцца Пана, *
хто ходзіць Ягонымі шляхамі.

Плён працы рук сваіх будзеш спажываць, *
будзеш шчаслівы і добра табе будзе.

Жонка твая, як урадлівая вінаградная лаза *
ў сценах дому твайго.

Сыны твае, як аліўкавыя парасткі, *
вакол стала твайго.

Вось так будзе благаслаўлёны чалавек, *
які баіцца Пана.

Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна, – †
і ты ўбачыш дабрабыт Ерузалема *
ва ўсе дні жыцця свайго.

Убачыш патомства сыноў сваіх. *
Спакой над Ізраэлем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 129 (128)
Новая надзея прыгнечанага народу

Касцёл гаворыць пра свае цярпенні (св. Аўгустын)

Часта прыгняталі мяне з маладосці маёй, – *
можа сказаць Ізраэль, –

часта ўціскалі мяне з маладосці маёй, *
аднак не здолелі знішчыць мяне.

На спіне маёй аратыя аралі, *
парабілі доўгія барозны.

Але справядлівы Пан *
паразрываў путы грэшнікаў.

Няхай будуць асаромленыя і адступяць *
усе, хто ненавідзіць Сіён.

Няхай стануць падобнымі да травы на даху, *
якая высыхае перад тым, як яе вырвуць.

Касец не напоўніць ёй сваёй далоні, *
і той, хто вяжа снапы, сваёй рукі.

І не скажуць праходзячыя міма: †
«Благаслаўленне Пана над вамі, *
благаслаўляем вас імем Пана».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Вы ўмацаваныя на падмурку Апосталаў і Прарокаў, * дзе сам Езус Хрыстус з’яўляецца вуглавым каменем.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 2, 4-5
Прыступаючы да Яго, жывога каменя, адкінутага людзьмі, але выбранага Богам, каштоўнага, і вы самі, як жывыя камяні, будуйцеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу, праз Езуса Хрыста.

К. Як вы прынялі Пана Езуса Хрыста, так паступайце ў Ім.
Н. Укаранёныя і збудаваныя ў Ім, умацаваныя вераю.

МАЛІТВА

Божа, Ты дзеля хвалы Тваёй велічы i дзеля збаўлення чалавечага роду ўстанавіў свайго Адзінароднага Сына Найвышэйшым i Вечным Святаром, учыні, каб праз ласку Духа Святога тыя, каго Ён выбраў як слугаў і распарадчыкаў сваіх таямніц, былі верныя ў выкананні прынятага абавязку служэння. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Мінае ўжо дзевятая гадзіна,
таму з пакораю спявайма Пану.
З адданаю душою, шчырым сэрцам
праславім Бога ў Найсвяцейшай Тройцы.

Прымаючы святую таямніцу,
яе ў чыстым сэрцы захаваем.
Яе адкрыў для ўсіх Пётр у святыні
праз цуды – знак збаўлення нам ад Пана.

Таму далучым розум свой і волю
да сведчання і да вучэння
Апосталаў, што ў імя Хрыстова
вядуць нас Яго моцай да збаўлення.

Няхай Табе, о Хрыстэ наймілейшы
І Валадару кожнага стварэння,
Разам з Айцом і Духам суцяшэння
Хвала гучыць усюды і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Кожнаму з нас дадзена ласка паводле меры Хрыстовага дару, * для будавання Ягонага цела, якім ёсць Касцёл.

Псальм 119 (118), 153-160
XХ (Рэш)

Паглядзі на нядолю маю і выбаві мяне, *
бо я не забыў пра Твой закон.

Рассудзі маю справу і збаў мяне, *
ажыві мяне паводле Твайго слова.

Далёка ад грэшнікаў выратаванне, *
бо яны не шукаюць Тваіх пастановаў.

Вялікая Твая міласэрнасць, Пане, *
паводле наказаў сваіх ажыві мяне.

Шмат хто пераследуе мяне і ўціскае, *
але я не адхіляюся ад Тваіх сведчанняў.

Бачыў здраднікаў я і адчуваў агіду, *
бо не захоўваюць яны Твайго слова.

Глядзі, як я палюбіў Твае наказы; *
Пане, ажыві мяне паводле міласэрнасці сваёй.

Падстава слова Твайго – праўда, *
і вечныя ўсе суды справядлівасці Тваёй.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 128 (127)
Божае благаслаўленне дому

«Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна», гэта значыць з Касцёла свайго (Арнобій)

Шчаслівы кожны, хто баіцца Пана, *
хто ходзіць Ягонымі шляхамі.

Плён працы рук сваіх будзеш спажываць, *
будзеш шчаслівы і добра табе будзе.

Жонка твая, як урадлівая вінаградная лаза *
ў сценах дому твайго.

Сыны твае, як аліўкавыя парасткі, *
вакол стала твайго.

Вось так будзе благаслаўлёны чалавек, *
які баіцца Пана.

Няхай благаславіць цябе Пан з Сіёна, – †
і ты ўбачыш дабрабыт Ерузалема *
ва ўсе дні жыцця свайго.

Убачыш патомства сыноў сваіх. *
Спакой над Ізраэлем.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Псальм 129 (128)
Новая надзея прыгнечанага народу

Касцёл гаворыць пра свае цярпенні (св. Аўгустын)

Часта прыгняталі мяне з маладосці маёй, – *
можа сказаць Ізраэль, –

часта ўціскалі мяне з маладосці маёй, *
аднак не здолелі знішчыць мяне.

На спіне маёй аратыя аралі, *
парабілі доўгія барозны.

Але справядлівы Пан *
паразрываў путы грэшнікаў.

Няхай будуць асаромленыя і адступяць *
усе, хто ненавідзіць Сіён.

Няхай стануць падобнымі да травы на даху, *
якая высыхае перад тым, як яе вырвуць.

Касец не напоўніць ёй сваёй далоні, *
і той, хто вяжа снапы, сваёй рукі.

І не скажуць праходзячыя міма: †
«Благаслаўленне Пана над вамі, *
благаслаўляем вас імем Пана».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Кожнаму з нас дадзена ласка паводле меры Хрыстовага дару, * для будавання Ягонага цела, якім ёсць Касцёл.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 П 2, 9-10
Вы ж – выбраны род, каралеўскае святарства, народ святы, люд, узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае сваё святло; калісьці не народ, а цяпер народ Божы; калісьці вы не былі памілаваныя, а цяпер памілаваныя.

К. Няхай валадарыць у сэрцах вашых спакой Хрыстовы.
Н. Да якога вы пакліканыя ў адным целе.

МАЛІТВА

Божа, Ты дзеля хвалы Тваёй велічы i дзеля збаўлення чалавечага роду ўстанавіў свайго Адзінароднага Сына Найвышэйшым i Вечным Святаром, учыні, каб праз ласку Духа Святога тыя, каго Ён выбраў як слугаў і распарадчыкаў сваіх таямніц, былі верныя ў выкананні прынятага абавязку служэння. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Вечны Святар, о Хрыстэ,
Даўца новага Запавету,
Табе ўзносім падзяку
Малітвы нашы і спевы.

З палацу Айца Ты выйшаў,
Узрушаны нашай правінай,
Увайшоў ва ўлонне Дзевы,
Убогі і паслухмяны.

Айцец Цябе з Духам намасціў
Каб быў Святаром Найвышэйшым,
Каб знішчыў старыя правіны
I ўсё аднавіў праз ласку.

Ахвяра адзіная, Езу,
З любові кроў праліваеш,
Каб дзеці змаглі нанова
Спакоем Айца ўсцешыцца.

О Збаўца адзіны, Хрыстэ,
Ахвяра вечная Богу,
Сядзіш на нябесным троне,
Каб заступацца за грэшных.

Святар Найвышэйшы, о Езу,
Ты валадарыш навекі,
Ахвяра жывая і вечная,
Цябе і Айца мы славім. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Пан прысягнуў і не пашкадуе: * Ты святар навекі.

Псальм 110 (109), 1-5. 7

Пан сказаў майму Пану: *
«Сядай праваруч Мяне,

пакуль не пакладу ворагаў Тваіх *
да падножжа Твайго».

Жазло сілы Тваёй *
спашле Пан з Сіёна;

будзеш валадарыць *
сярод ворагаў Тваіх.

З Табою панаванне ў дзень Тваёй моцы, †
у бляску святасці, *
з улоння перад світаннем нарадзіў Цябе.

Пан прысягнуў і не пашкадуе: *
«Ты святар навекі на ўзор Мэльхізэдэка».

Пан праваруч Цябе, *
разаб’е каралёў у дзень гневу свайго.

Па дарозе нап’ецца з патоку, *
таму падыме галаву.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Пан прысягнуў і не пашкадуе: * Ты святар навекі.

2 ант. Бог, будучы багатым на міласэрнасць, * ажывіў нас разам з Хрыстом.

Псальм 110 (111)

Буду славіць Пана ўсім сваім сэрцам *
у коле праведных і на сходзе.

Вялікія справы Пана, *
жаданыя для ўсіх, хто іх любіць.

Справа Ягоная – гэта хараство і веліч, *
а справядлівасць Ягоная трывае навекі.

Учыніў памятнымі свае цуды *
ласкавы і міласэрны Пан.

Спажытак дае тым, хто Яго баіцца, *
навекі памятае пра свой запавет.

Моц сваіх справаў абвясціў свайму народу, *
каб даць яму спадчыну язычнікаў.

Справы рук Ягоных праўдзівыя і справядлівыя, *
пэўныя ўсе Яго наказы,

умацаваныя на векі вякоў, *
устаноўленыя ў праўдзе і справядлівасці.

Ён адкупленне спаслаў свайму народу, *
навекі ўстанавіў свой запавет.

Ягонае імя святое і грознае. *
Пачатак мудрасці – гэта боязь Пана,

разважлівыя ўсе, хто так чыніць; *
хвала Яго будзе трываць вечна.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Бог, будучы багатым на міласэрнасць, * ажывіў нас разам з Хрыстом.

3 ант. Хрыстус з’яўляецца вобразам нябачнага Бога, * першародным сярод усякага стварэння.

Песня (пар. Клс 1, 12-20)

Мы дзякуем Богу Айцу, які паклікаў вас *
да ўдзелу ў спадчыне святых у святле;

які вызваліў нас з­пад улады цемры *
і прывёў у Валадарства ўмілаванага Сына свайго,

у якім мы маем адкупленне *
і адпушчэнне грахоў.

Ён з’яўляецца вобразам нябачнага Бога, *
першародным сярод усякага стварэння.

Бо ў Ім было створана ўсё, †
што на нябёсах і на зямлі, *
бачнае і нябачнае,

ці троны, ці панаванні, *
ці начальствы, ці ўлады.

Усё праз Яго і для Яго створана. †
Ён ёсць раней за ўсё, *
і ўсё трымаецца ў Ім.

Ён – Галава цела, гэта значыць, Касцёла. †
Ён – пачатак, першародны з памерлых, *
каб Ён ва ўсім меў першынство.

Бо спадабалася Айцу, †
каб у Ім жыла ўся паўната *
і каб праз Яго прымірыць з сабою ўсё,

і зямное, і нябеснае, *
усталяваўшы спакой праз кроў Ягонага крыжа.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Хрыстус з’яўляецца вобразам нябачнага Бога, * першародным сярод усякага стварэння.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Гбр 10, 19-23
Браты, маючы адвагу ўвайсці праз кроў Езуса ў Святое Месца новым і жывым шляхам, які Ён адкрыў нам праз заслону, гэта значыць, праз цела сваё; маючы вялікага святара над Божым домам, наблізімся са шчырым сэрцам і ў паўнаце веры, акрапіўшы сэрцы ад нячыстага сумлення і абмыўшы целы чыстаю вадою. Будзем непахісна трымацца вызнання надзеі, бо верны той, хто абяцаў.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ Рым 5, 1b-2b
К. Мы маем мір з Богам * праз Пана нашага Езуса Хрыста.
Н. Мы маем мір з Богам * праз Пана нашага Езуса Хрыста.
К. Мы ганарымся надзеяй на славу Божую.
Н. Праз Пана нашага Езуса Хрыста.
Н. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Мы маем мір з Богам * праз Пана нашага Езуса Хрыста.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Тых, хто прагне справядлівасці, * Пан насыціў дабром.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Тых, хто прагне справядлівасці, * Пан насыціў дабром.

ПРОСЬБЫ

Да Бога Айца, які ўсім кіруе паводле сваёй волі i благаслаўляе тых, хто спадзяецца на Яго, праз Хрыста ўзнясём нашыя просьбы:
З надзеяй просім, выслухай нас, Пане.

Хрыстэ, Слова Айца,
дай нам пазнаць, аб чым нам трэба прасіць.

Хрыстэ Святар, Хлеб Жыцця,
учыні, каб выбраныя жылі дарам свайго святарства i ў Табе ўдасканальвалі сваю адданасць.

Праслаўлены Хрыстэ, Ты заўсёды заступаешся за нас перад Айцом,
учыні нас вернымі ў малітве, каб хапіла працаўнікоў на Тваім жніве.

Хрыстэ Пане, спасланы Айцом,
учыні, каб усе знаходзілі ў Табе жыццё i шлях да Валадарства.

Хрыстэ, Сыне Бога жывога, які перамог смерць сваёй смерцю,
прымі ахвяру жыцця нашых памерлых i адары іх радасцю вечнай хвалы.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, Ты дзеля хвалы Тваёй велічы i дзеля збаўлення чалавечага роду ўстанавіў свайго Адзінароднага Сына Найвышэйшым i Вечным Святаром, учыні, каб праз ласку Духа Святога тыя, каго Ён выбраў як слугаў і распарадчыкаў сваіх таямніц, былі верныя ў выкананні прынятага абавязку служэння. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

О Хрыстэ, Ты дзень поўны бляску,
Знішчаеш цемру начную.
Ў Табе пачатак святла ёсць,
І дорыш яго Ты абраным.

Таму Цябе вельмі просім:
Абарані нас ад злога,
І адары нас спакоем,
І сілы новыя дай нам.

Калі ўжо сон нас агорне,
Хай сэрца чувае з Табою,
І верных, што Цябе любяць,
Ты захавай сваёй моцай.

Зірні на нас, Божа і Пане,
Зруйнуй усе злыя намеры
І аддалі ўсе спакусы,
Бо нас Ты крывёй сваёй збавіў.

О Хрыстэ, Уладар Наймілейшы,
Цябе, як Айца, так і Духа,
Усё, што пад небам жывое,
Няхай праслаўляе бясконца. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

Ант. Цела маё * будзе спачываць бяспечна.

Псальм 16 (15)
Пан – частка спадчыны маёй

Бог уваскрасіў Езуса, вызваліўшы ад мукаў смерці (Дз 2, 24)

Захавай мяне, Божа, *
бо на Цябе спадзяюся.

Сказаў я Пану: «Ты – мой Пан. *
Няма ў мяне ніякага дабра, апроч Цябе».

Уся мая любоў скіравана да святых, *
выбітных мужоў Яго зямлі.

Тыя, хто ідзе за чужымі багамі, *
памнажаюць свае цярпенні.

Я не буду ліць іхніх крывавых ахвяраў, *
іх імёнаў не вымавяць мае вусны.

Пан – частка спадчыны маёй і келіха майго, *
Ён лёс мой трымае.

Шнуры адмерылі мне шчодры надзел, *
і мая спадчына мне вельмі даспадобы.

Благаслаўляю Пана, які дае мне параду, *
бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца.

Пана маю заўсёды перад вачыма, *
Ён праваруч мяне, – і я не пахіснуся.

Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, *
і цела маё будзе спачываць бяспечна,

бо не пакінеш душы маёй у адхлані *
і не дасі святому Твайму ўбачыць тленне.

Ты дарогу жыцця мне пакажаш, †
паўната радасці перад Табою, *
вечнае шчасце праваруч Цябе.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Цела маё * будзе спачываць бяспечна.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Тэс 5, 23
Сам жа Бог спакою няхай асвяціць вас цалкам, і ўвесь дух ваш, і душа, і цела няхай захаваюцца без заганы ў прыйсце Пана нашага Езуса Хрыста.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане наш Божа, атулі нас, змучаных працай гэтага дня, спакойным сном, каб узмоцненыя Тваёй ласкай, мы заўсёды былі адданыя Табе целам і духам. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.


© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2022


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgiaminsk@gmail.com