Літургія гадзінаў


Заклік
Гадзіна чытанняў
Ютрань
Малітва перад поўднем
Малітва апоўдні
Малітва пасля поўдня
Нешпары
Камплета

ЛІТУРГІЯ ГАДЗІНАЎ
ПАВОДЛЕ РЫМСКАГА АБРАДУ

© Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі 
Мінск, 2012 - 2017


Выкарыстанне тэкстаў Літургіі гадзінаў
з мэтаю выдання і перавыдання забаронена


Зваротная сувязь: liturgia@catholic.by
Серада - 23 мая 2018
VІІ звычайны тыдзень
ІІІ тыдзень псалтыра


ЗАКЛІК

Заклік з’яўляецца пачаткам штодзённай літургічнай малітвы. Ён папярэднічае Гадзіне чытанняў або Ютрані, у залежнасці ад таго, якая з гэтых літургічных гадзінаў распачынае малітву дня.

К. Пане, адкрый мае вусны.
Н. І вусны мае будуць абвяшчаць Тваю хвалу.

Ант. Паклонімся Пану, / які нас стварыў.

Псальм 24 (23)
Пан уваходзіць у святыню

Брамы нябёсаў адчыніліся для Хрыста дзеля ўзвышэння Яго чалавечай натуры (св. Ірэнэй) 

Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй, *
сусвет і ўсё, што жыве ў ім.

Бо Ён заснаваў яго на морах *
і на рэках умацаваў яго.

Ант. Паклонімся Пану, / які нас стварыў.

Хто ўзыдзе на гару Пана, *
і хто стане на святым месцы Ягоным?

Той, у каго рукі бязвінныя і чыстае сэрца, †
хто не схіляў душы да марнасці *
і не прысягаў фальшыва.

Ант. Паклонімся Пану, / які нас стварыў.

Ён атрымае благаслаўленне ад Пана *
і ўзнагароду – ад Бога, свайго Збаўцы.

Вось пакаленне тых, хто Яго шукае, *
хто шукае аблічча Твайго, Бог Якуба.

Ант. Паклонімся Пану, / які нас стварыў.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто ж гэты Кароль славы? †
Пан, моцны і магутны, *
Пан, магутны ў барацьбе.

Ант. Паклонімся Пану, / які нас стварыў.

Падыміце вярхі вашыя, брамы, †
узніміцеся, адвечныя вароты, *
каб увайшоў Кароль славы.

Хто Ён, гэты Кароль славы? *
Пан Магуццяў, Ён Кароль славы.

Ант. Паклонімся Пану, / які нас стварыў.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн. 

Ант. Паклонімся Пану, / які нас стварыў.


ГАДЗІНА ЧЫТАННЯЎ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Табе, спрадвечная мудрасць,
Хвала хай вечная будзе.
Ты сэрцам нашым кіруеш
І напаўняеш дарамі.

Абараняй нас, о Хрыстэ,
Вярні усіх заблукалых,
Прымі да сваёй аўчарні,
Вядзі на зялёныя пашы.

Калі прысуд свой адкрыеш,
Стрымай свой гнеў справядлівы.
Ўратуй усіх ад загубы,
Будзь Пастырам нашым адзіным.

Табе, Адкупіцелю, слава,
Пашана, моц, перамога.
Тваё над усім панаванне
Няхай будзе назаўсёды. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Міласэрнасць і вернасць * ідуць перад Тваім абліччам, Пане.

Псальм 89 (88), 2-38
Міласэрнасць Пана да дому Давіда

Паводле абяцання Бог вывеў для Ізраэля з патомства Давіда Збаўцу Езуса (Дз 13, 22. 23)

І (2-19)

Міласэрнасць Пана буду ўсхваляць вечна, †
з пакалення ў пакаленне буду абвяшчаць *
вернасць Тваю вуснамі маімі.

Бо сказаў: «Навекі заснавана будзе міласэрнасць, *
на нябёсах умацуеш вернасць сваю.

Я заключыў запавет з выбраным Маім, *
прысягнуў Давіду, слугу Майму:

Навекі ўмацую патомства тваё *
і трон твой устанаўлю з пакалення ў пакаленне».

Нябёсы будуць праслаўляць Твае цуды, Пане, *
Тваю вернасць на сходзе святых.

Бо хто ў аблоках параўнаецца з Панам? *
Хто будзе падобны да Пана між Божых сыноў?

Бог грозны на сходзе святых, *
вялікі і страшны для ўсіх, хто Яго акружае.

Пане, Божа Магуццяў, хто мацнейшы за Цябе? *
Пане, вернасць Твая вакол Цябе.

Ты пануеш над ганарыстым морам, *
калі падымаюцца хвалі яго, Ты ўтаймоўваеш іх.

Як забітага, Ты растаптаў Рахаба, *
моцным плячом сваім Ты рассеяў ворагаў сваіх.

Табе належаць нябёсы, і Табе належыць зямля; *
сусвет і ўсё, што яго напаўняе, Ты заснаваў.

Поўнач і поўдзень – Ты іх стварыў, *
Табор і Гэрмон радасна славяць імя Тваё.

Магутнае плячо Тваё, *
моцная Твая рука, узнята высока Твая правіца.

Справядлівасць і правасуддзе – †
гэта падмурак Твайго трона, *
міласэрнасць і вернасць ідуць перад Тваім абліччам.

Шчаслівы народ, які ведае радасны вокліч *
і ходзіць у святле аблічча Твайго, Пане.

Радуюцца імені Твайму ўвесь дзень *
і ўзвышаюцца ў Тваёй справядлівасці.

Бо Ты хараство іхняй сілы, *
і з Тваёй прыхільнасці ўзвышаецца нашая моц.

Бо Пан – наш шчыт *
і Святы Ізраэля наш кароль.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Міласэрнасць і вернасць * ідуць перад Тваім абліччам, Пане.

2 ант. Сын Божы прыняў цела, * нарадзіўшыся як нашчадак Давіда.

ІІ (20-30)

Калісьці ў бачанні Ты гаварыў *
са сваімі святымі і казаў:

«Я дапамог адважнаму, *
узвысіў выбранага з народу.

Знайшоў Давіда, слугу Майго, *
Я намасціў яго Маім святым алеем.

Рука моцы Маёй заўсёды будзе з ім, *
і плячо Маё яго падтрымае.

Вораг не пераможа яго, *
і сын беззаконня не знішчыць яго.

Разаб’ю перад яго абліччам ворагаў ягоных *
і перамагу тых, хто яго ненавідзіць.

З ім Мая вернасць і міласэрнасць, *
у Маім імені ўзвялічана яго моц.

Пакладу яго руку над морам, *
а над рэкамі – ягоную правіцу.

Ён будзе клікаць Мяне: “Ты мой Айцец, *
мой Бог і скала збаўлення майго”.

Я ўчыню яго сваім першародным, *
вышэйшым за ўсіх зямных каралёў.

Навекі захаваю для яго Маю міласэрнасць, *
і будзе непахісным запавет Мой з ім.

Устанаўлю навекі яго патомства, *
і трон ягоны, як дні неба».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Сын Божы прыняў цела, * нарадзіўшыся як нашчадак Давіда.

3 ант. Я пакляўся Давіду, слугу Майму, * што яго патомства будзе трываць вечна.

ІІІ (31-38)

«Калі сыны ягоныя пакінуць Мой закон *
і не будуць паступаць паводле Маіх наказаў,

калі парушаць Мае пастановы *
і запаведзяў Маіх не захаваюць,

пакараю кіем іхняе беззаконне *
і ўдарамі – правіну іхнюю.

Аднак не пазбаўлю яго міласэрнасці Маёй *
і не ашукаю ў вернасці сваёй.

Не зняважу запавет свой *
і не змяню таго, што выйшла з Маіх вуснаў.

Я пакляўся святасцю сваёю: *
ніколі не схлушу Давіду.

Яго патомства будзе трываць вечна, *
і трон яго, як сонца, перад Маім абліччам.

Як месяц, будзе стаяць ён навекі, *
а сведка ў аблоках – верны».

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Я пакляўся Давіду, слугу Майму, * што яго патомства будзе трываць вечна.

К. Адкрыццё словаў Тваіх асвятляе.
Н. І дае разуменне простым.

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ
Кніга Эклезіяста 5, 9 – 6, 8 

Марнасць багацця

Хто любіць срэбра, не насыціцца ім; і хто любіць багацце, не будзе мець карысці. І гэта – марнасць. Як павялічваецца дабро, так узрастае колькасць тых, хто з’ядае яго. І якая карысць уласніку яго, хіба толькі глядзіць на яго вачыма сваімі. Салодкі сон працаўніка не залежыць ад таго, ці мала з’еў, ці многа. А заможнасць багатага не дае яму адпачынку і сну.

Я бачыў цяжкую нядолю пад сонцам: уласнік зберагаў багацце сваё, але сабе на шкоду. Бо знікла тое багацце з прычыны няўдалага ўкладання, і калі народзіцца ў яго сын, ён ужо нічога не перакажа яму. Як выйшаў ён голым з улоння маці сваёй, так і адыдзе, як прышоў; і нічога не возьме з таго, што праз усю працу сваю здабыў. І гэта таксама цяжкая нядоля: усё, як прыйшло, так і адыдзе. І што за карысць яму з таго, што ён працаваў на вецер? Таксама кожны дзень яго станецца цемрай. Будзе есці і вельмі непакоіцца, і будзе ахоплены хваробаю сваёй і гневам. Вось, што я ўбачыў: дабро з’яўляецца прыгожым. Каб есці і піць, і бачыць дабро з усёй працы сваёй, якую меў пад сонцам на працягу многіх дзён свайго жыцця, якое даў яму Бог, бо гэта ягоны лёс. І калі якому чалавеку Бог дае багацце і маёмасць, і дае сілу карыстацца гэтым і мець частку сваю, і цешыцца з працы сваёй, то гэта дар Божы. Бо ён нядоўга будзе памятаць пра дні жыцця свайго, бо Бог адорвае яго радасцю сэрца.

Ёсць ліха, якое я бачыў пад сонцам: цяжарыць яно над чалавекам. Бог даў чалавеку багацце, маёмасць і славу, і не мае яго душа нястачы ні ў чым, чаго б ён не пажадаў, але Бог не дае яму сілы карыстацца гэтым, і чужынец гэта спажывае. Марнасць гэта і ліхая хвароба. Калі б чалавек нарадзіў сто дзяцей і жыў шмат гадоў, і памножыліся б дні ягоныя, але душа ягоная не цешылася б гэтым дабром і не меў бы ён магілы, то я кажу, што мёртваму плоду лепш, чым яму. Бо ён прыйшоў у марнасці і адыходзіць у цемру, і ў цемры будзе ўкрыта імя ягонае. Ён не ўбачыў сонца і нічога не пазнаў. І больш мае спакою гэты плод, чым той чалавек. Бо нават, калі б ён жыў двойчы тысячу гадоў, і не пабачыў дабра, ці не ідзе з усімі ў тое самае месца? Уся праца чалавека – для яго вуснаў, але ён не насычаецца.

Якая перавага мудрага над неразумным, і беднага, які ведае як жыць?

РЭСПАНСОРЫЙ Прып 30, 8; Пс 31 (30), 15а. 16а
Н. Адхіляй ад мяне, Пане, падман і хлусню * і не давай мне ні беднасці, ні багацця, але ўдзяляй мне хлеба, колькі адмерана.
К. Спадзяюся на Цябе, Пане; у Тваіх руках дні мае.
Н. І не давай мне ні беднасці, ні багацця, але ўдзяляй мне хлеба, колькі адмерана.

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ
Каментарый да кнігі Эклезіяста св. Гераніма, прэзбітэра

(PL 23, 1057-1059)
Шукайце таго, што ў вышынях

«І калі якому чалавеку Бог дае багацце і маёмасць, і дае сілу карыстацца гэтым і мець частку сваю, і цешыцца з працы сваёй, то гэта дар Божы. Бо ён нядоўга будзе памятаць пра дні жыцця свайго, бо Бог адорвае яго радасцю сэрца» (Экл 5, 18-19). Эклезіяст кажа, што ў параўнанні з чалавекам, які сярод цярпення карыстаецца сваім багаццем і з вялікім намаганнем збірае часовыя даброты, больш шчаслівы той, хто радуецца сённяшнім днём. Хоць у гэтым ён мае прынамсі дробную прыемнасць, а там перажываецца шмат цярпенняў. Ён тлумачыць, чаму карыстанне багаццем – гэта Божы дар: «Бо ён нядоўга будзе памятаць пра дні жыцця свайго».

Бог, калі дае чалавеку радасць, адрывае яго ад таго, што прыкрае. Такі чалавек не будзе сумаваць і непакоіцца, бо ахопіць яго радасць і прыемнасць ад дадзенай хвіліны. Аднак жа, паводле Апостала, найважнейшай рэччу з’яўляецца памяць пра духоўны спажытак і напой, якія ўдзяляе Бог, а таксама тое, каб бачыць карысць ва ўсёй сваёй працы, бо дзякуючы цяжкой працы і намаганням мы ўбачым сапраўднае дабро. Менавіта гэта наш лёс: цешыцца працай і цяжкасцямі. І хоць ужо гэта само ёсць дабром, але недасканалым, пакуль не з’явіцца Хрыстус, жыццё нашае (пар. Клс 3, 4).

«Уся праца чалавека – для яго вуснаў, але душа яго не насыціцца. Якая перавага мудрага над неразумным, і беднага, што ведае як жыць?» (Экл 6, 7). Кожную працу чалавека ў гэтым свеце спажываюць вусны, трушчаць зубы, пераварвае страўнік. А калі ёсць крыху прыемнасці ў спажыванні, яна трывае датуль, пакуль ежа знаходзіцца ў вуснах.

Аднак, нягледзячы на гэта, чалавек не насычаецца. Дзеецца гэта па дзвюх прычынах. Найперш таму, што ён зноў прагне ежы, бо як мудры, так і неразумны не можа жыць без ежы; таксама і ўбогі нічога больш не жадае, як толькі таго, каб падтрымаць сваё слабое цела і не памерці з голаду. Па-другое таму, што душа не мае ніякай карысці з ежы для цела, бо той самы спажытак мудраца і неразумнага, ды і бедны імкнецца туды, дзе спадзяецца знайсці ўтрыманне.

Аднак справядліва можна аднесці гэтыя словы да Эклезіяста, які дасканала ведаючы Пісанне, усю сваю працу мае ў вуснах і не адчувае сытасці, бо надалей прагне пазнаваць. Менавіта ў гэтым перавага мудраца над неразумным. Паколькі разумее, што з’яўляецца ўбогім (такога Евангелле называе шчаслівым), ідзе вузкай і стромкай дарогай да жыцця. Ён убогі на дрэнныя ўчынкі і ведае, дзе знаходзіцца Хрыстус, які ёсць жыццём.

РЭСПАНСОРЫЙ пар. Сір 23, 4-6. 3b
Н. Пане, Ойча і Божа майго жыцця, не пакідай мяне ў хвіліну няшчасця; адбяры ад мяне ганарлівае вока і адвярні ад мяне прагавітасць. * Адхілі ад мяне бессаромную пажадлівасць.
К. Не пакідай мяне, Пане, каб не памнажаліся мае правіны і каб не ўзрасталі мае грахі.
Н. Адхілі ад мяне бессаромную пажадлівасць.

МАЛІТВА

Усемагутны Божа, пакорна Цябе просім, навучы нас быць разважлівымі, каб словам і чынам мы выконвалі тое, што Табе даспадобы. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, якi з Табою жыве i валадарыць у еднасцi Духа Святога, Бог, праз усе вякi вечныя. Амэн.

Потым, прынамсі пры супольнай цэлебрацыі, дадаецца акламацыя:

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


ЮТРАНЬ

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пададзенае вышэй прапускаецца, калі гэтая Гадзіна чытаецца непасрэдна пасля Закліку.

ГІМН

Мінай ужо, цемра начная,
Не сей замяшання ў свеце.
Ужо бляск світання ірдзее,
І Хрыстус Збаўца прыходзіць.

Рассейваюць промні сонца
Той змрок, што зямлю ахінае,
Прыгожымі фарбамі рэчы
У бляску ягоным зноў ззяюць.

Няхай жа Бог ўсемагутны
Абудзіць наша сумленне
З палону змроку ліхога,
Што ў страху прад Ім знікае.

Схіляем калені ў малітве,
Цябе прагнем знаць толькі, Хрыстэ.
З пакораю шчыраю ў сэрцы
Мы просім Цябе, не адкінь нас.

Напоўні сабою наш розум,
Усё ахапі жыццё наша,
Святлом сваім знішчы ўсё злое,
Задумы ліхія ў сэрцы.

О Хрыстэ, Кароль ласкавы,
Табе і Айцу Твайму слава,
І з Духам Святым суцяшэння
Няспынна гучыць хай усюды. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Узрадуй душу слугі Твайго; * да Цябе, Пане, я ўзношу сваю душу.

Псальм 86 (85)
Малітва беднага ў нядолі

Благаслаўлёны Бог, які суцяшае нас ва ўсякім смутку нашым (2 Кар 1, 3. 4)

Cхілі, Пане, сваё вуха і выслухай мяне, *
бо я бедны і ўбогі.

Захавай маю душу, бо я пабожны, †
збаў, мой Божа, Твайго слугу, *
які на Цябе спадзяецца.

Змілуйся нада мною, Пане, *
бо ўвесь дзень Цябе я клічу.

Узрадуй душу слугі Твайго, *
бо да Цябе, Пане, я ўзношу сваю душу.

Бо Ты, Пане, добры і выбачлівы, *
шматміласцівы да ўсіх, хто Цябе заклікае.

Пачуй, Пане, малітву маю, *
прыслухайся да голасу майго малення.

У дзень маёй нядолі я паклічу Цябе, *
бо Ты мне адкажаш.

Сярод багоў няма падобных да Цябе, Пане; *
няма нічога такога, як Твае справы.

Усе народы, створаныя Табою, †
прыйдуць і паклоняцца перад Тваім абліччам, Пане, *
і будуць праслаўляць імя Тваё.

Бо Ты вялікі і чыніш цуды, *
Ты – Бог, Ты адзіны.

Навучы мяне, Пане, шляху Твайму, †
каб хадзіў я ў праўдзе Тваёй; *
умацуй сэрца маё ў боязі перад іменем Тваім.

І буду ўсім сэрцам сваім †
славіць Цябе, Пане Божа мой, *
імя Тваё буду праслаўляць вечна.

Бо вялікая нада мною Твая міласэрнасць, *
Ты вызваліў душу маю з бяздоння адхлані.

Божа, узбунтаваліся супраць мяне ганарлівыя, †
і зграя пераследнікаў шукае майго жыцця, *
і не зважаюць яны на Цябе.

Але Ты, Пане, Бог міласэрны і ласкавы, *
шматміласцівы, доўгацярплівы і верны.

Паглядзі на мяне і змілуйся нада мною. †
Дай сілу Тваю слугу Твайму, *
уратуй сына сваёй слугі.

Пакажы на мне знак Тваёй дабрыні, *
каб убачылі гэта і тыя, што мяне ненавідзяць,

каб асаромеліся, *
бо Ты, Пане, дапамог мне і суцешыў мяне.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Узрадуй душу слугі Твайго; * да Цябе, Пане, я ўзношу сваю душу.

2 ант. Шчаслівы чалавек, * які жыве справядліва і гаворыць праўду.

Песня (Іс 33, 13-16)
Бог будзе судзіць справядліва

Вам належыць абяцанне і дзецям вашым, і ўсім тым, хто далёка (Дз 2, 39)

Пачуйце тыя, што далёка, пра справы Мае; *
тыя, хто блізка, спазнайце Маю магутнасць.

Задрыжэлі грэшнікі на Сіёне, *
бязбожнікаў ахапіла трымценне.

Хто з нас можа вытрымаць *
пры вечным полымі?

Той, хто жыве справядліва *
і гаворыць праўду,

хто пагарджае нягодным прыбыткам *
і стрымлівае свае рукі ад хабару,

затыкае вушы свае, каб не чуць аб праліцці крыві, *
і закрывае вочы, каб не бачыць зла.

Той будзе жыць на вышынях, *
яго прыстанішча – непрыступныя скалы;

хлеб яму будуць даваць, *
і не будзе недахопу вады.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Шчаслівы чалавек, * які жыве справядліва і гаворыць праўду.

3 ант. Радасна ўсклікайце * перад Панам і Валадаром.

Псальм 98 (97)
Перамога Бога Суддзі

Гэты псальм выяўляе першае прыйсце Пана і веру ўсіх народаў (св. Атаназій)

Спявайце Пану новую песню, *
бо Ён учыніў цуды.

Яму дапамагла Яго правіца *
і Яго святое плячо.

Паказаў Пан сваё збаўленне, *
перад вачыма народаў аб’явіў сваю справядлівасць.

Успомніў пра сваю вернасць і міласэрнасць *
да дому Ізраэля.

Убачылі ўсе межы зямлі *
збаўленне Бога нашага.

Усклікай Пану, уся зямля, *
радуйцеся, спявайце і грайце.

Грайце Пану на гуслях, *
на гуслях і на арфе.

Пад гучанне трубаў і рога *
радасна ўсклікайце перад Панам і Валадаром.

Няхай шуміць мора і ўсё, што яго напаўняе, *
сусвет і тое, што жыве ў ім.

Няхай рэкі пляскаюць у далоні, *
няхай узрадуюцца разам горы

перад абліччам Пана, які надыходзіць, *
бо Ён прыходзіць судзіць зямлю.

Ён будзе судзіць свет справядліва *
і народы паводле праўды.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Радасна ўсклікайце * перад Панам і Валадаром.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Ёў 1, 21; 2, 10b
Голы я выйшаў з улоння маці маёй і голы вярнуся туды. Пан даў, і Пан забраў. Няхай будзе благаслаўлёнае імя Пана. Дабро прынялі з рукі Бога, чаму зла прыняць не можам?

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Божа, схілі маё сэрца * да Тваіх сведчанняў.
Н. Божа, схілі маё сэрца * да Тваіх сведчанняў.
К. Ажыві мяне на шляху Тваім.
Н. Да Тваіх сведчанняў.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Божа, схілі маё сэрца * да Тваіх сведчанняў.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Захарыі: Пакажы нам, Пане, міласэрнасць * і ўзгадай святы свой запавет.

Песня Захарыі (Лк 1, 68-79)
Месія і Яго папярэднік

Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, *
бо наведаў і адкупіў народ свой,

і ўзняў моц збаўлення для нас *
у доме Давіда, слугі свайго.

Як абвясціў спрадвеку *
вуснамі сваіх святых прарокаў,

што збавіць нас ад ворагаў нашых *
і ад рук усіх, хто нас ненавідзіць.

Каб праявіць міласэрнасць да айцоў нашых *
і нагадаць пра святы запавет свой.

Прысягу, якую даў Абрагаму, айцу нашаму, *
дасць нам.

Каб, выбаўленыя з рук ворагаў, *
мы без страху служылі Яму

ў святасці і справядлівасці перад Ім *
ва ўсе дні нашыя.

А ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа, *
бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі Яму,

каб даць народу Ягонаму пазнаць збаўленне *
праз адпушчэнне яго грахоў,

дзякуючы сардэчнай міласэрнасці нашага Бога,*
у якой наведаў нас Усход з вышыні;

каб асвятліць тых, *
хто сядзіць у цемры і ў цені смяротным;

каб накіраваць ногі нашыя *
на шлях спакою.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Захарыі: Пакажы нам, Пане, міласэрнасць * і ўзгадай святы свой запавет.

ПРОСЬБЫ

Хрыстус апякуецца і жывіць Касцёл, за які сам сябе ахвяраваў. Звернемся да Яго:
Пане, глянь на свой Касцёл.

Благаслаўлёны Пастыр свайго Касцёла, Ты даеш нам сёння святло і жыццё,
навучы нас з удзячнасцю прымаць гэтыя вялікія дары.

Будзь міласцівы да сваёй паствы, сабранай у Тваё імя,
не дазволь загінуць тым, каго даў Табе Айцец.

Вядзі свой Касцёл шляхам Тваіх запаведзяў,
праз Духа Святога захавай яго вернасць.

Кармі Касцёл гасцінай Твайго слова і хлеба,
каб, умацаваны гэтым спажыткам, ён верна наследаваў Цябе.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Божа, асвятлі нашыя пачуцці святлом Твайго Духа, каб мы заўсёды маглі быць вернымі Табе, які нас стварыў сваёй мудрасцю, і Провідам сваім кіруй намі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


Малітва перад поўднем

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Цяпер мы заклікаем Духа,
Адзінага з Айцом і Сынам:
Прыйдзі і жыватворнай ласкай
Напоўні шчодра нашы сэрцы.

Пачуцці, вусны, розум, воля
Няхай абвесцяць Тваю славу.
Любоў няхай агнём палае,
А жар яе – абудзіць бліжніх.

Дай праз Цябе пазнаць Айца нам
І Сына, што з Яго паходзіць,
Каб шчырай верай вызнавалі,
Што Ты адзіны ў Святой Тройцы. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, * але будзе мець святло жыцця, – / кажа Пан.

Псальм 119 (118), 105-112
XIV (Нун)

Слова Тваё – светач для маёй нагі *
і святло на маёй сцежцы.

Я даў клятву і пастанавіў *
захоўваць Твае справядлівыя прысуды.

Я вельмі прыгнечаны, Пане, *
ажыві мяне паводле свайго слова.

Хай жа будзе прыемнай Табе, Пане, †
ахвяра вуснаў маіх, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Маё жыццё ўсцяж у небяспецы, *
але закону Твайго я не забываю.

Грэшнікі паставілі пастку на мяне, *
але я не адступіўся ад Тваіх наказаў.

Твае сведчанні – мая спадчына навекі, *
бо яны – радасць майго сэрца.

Я схіляю сваё сэрца, †
каб заўсёды выконваць Твае наказы, *
аж да самага канца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, * але будзе мець святло жыцця, – / кажа Пан.

2 ант. Я ўбогі і бедны; * паспяшы мне на ратунак, Божа.

Псальм 70 (69)

Божа, прыйдзі мне на дапамогу Пане, ратуй, мы гінем (Мц 8, 25)

Божа, прыйдзі мне на дапамогу, *
Пане, паспяшы да мяне на паратунак.

Няхай спазнаюць ганьбу і сорам тыя, *
хто палюе на маё жыццё.

Няхай з сорамам вернуцца назад тыя, *
хто жадае мне зла.

Няхай з сорамам вернуцца назад тыя, *
хто кпіць з мяне.

Няхай весяляцца і радуюцца ў Табе ўсе, *
хто Цябе шукае.

Няхай заўсёды кажуць: «Вялікі Бог», – тыя, *
хто любіць Тваю дапамогу.

Я ж убогі і бедны; *
паспяшы мне на ратунак, Божа.

Ты мая дапамога і мой Збаўца; *
не марудзь, Пане.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Я ўбогі і бедны; * паспяшы мне на ратунак, Божа.

3 ант. Бог будзе судзіць не з погляду вачэй сваіх, * але паводле справядлівасці і праўды.

Псальм 75 (74)
Пан – найвышэйшы Суддзя

Скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных (Лк 1, 52)

Праслаўляем Цябе, Божа, †
праслаўляем, бо блізка імя Тваё, *
і абвяшчаем пра Твае цуды.

Тыя, хто заклікае імя Тваё, *
расказваюць пра Твае цуды.

Калі Я выберу час, *
Я буду судзіць справядліва.

Калі захістаецца зямля і жыхары яе, *
Я ўмацую калоны яе.

Ганарыстым кажу: «Не хваліцеся!» *
А грэшнікам: «Не падымайце рог!

Не падымайце высока рог свой, *
не гаварыце дзёрзка».

Бо не з усходу і не з захаду, *
і не з пустыні паходзіць узвышэнне,

але Бог ёсць Суддзя: *
аднаго Ён прыніжае, а другога ўзвышае.

Бо ў руцэ Пана келіх, *
поўны пеннага перамяшанага віна.

І з яго Ён налівае. †
І ўсе грэшнікі зямлі *
вып’юць яго аж да дна.

А я буду абвяшчаць заўсёды, *
буду апяваць Бога Якуба.

І зламаю ўсю пыху бязбожных, *
а хвала пабожных узнімецца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Бог будзе судзіць не з погляду вачэй сваіх, * але паводле справядлівасці і праўды.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 13, 4-7
Любоў доўгацярплівая, любоў ласкавая, не зайздросціць, любоў не пыхлівая, не ганарыцца, не бессаромная, не шукае свайго, не гневаецца, не памятае зла, не радуецца несправядлівасці, але радуецца разам з праўдай. Усё зносіць, усяму верыць, на ўсё спадзяецца, усё церпіць.

К. Няхай радуюцца і весяляцца тыя, хто шукае Цябе, Пане.
Н. І заўсёды кажуць: Няхай будзе ўзвялічаны Бог.

МАЛІТВА

Пане, Святы Ойча, верны Божа, Ты спаслаў абяцанага Духа, каб сабраць у адно людзей, раз’яднаных грахом, навучы нас супрацоўнічаць у будаванні еднасці і спакою на свеце. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва апоўдні

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа, Валадар магутны,
Ты кіруеш зменай часу:
Раніцай даеш заранку
І апоўдні ззянне сонца.

Пагасі агонь нязгоды,
Астудзі спякоту гневу,
Прынясі здароўе целу
І спакой праўдзівы ў сэрцы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Бо Ты валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, * але будзе мець святло жыцця, – / кажа Пан.

Псальм 119 (118), 105-112
XIV (Нун)

Слова Тваё – светач для маёй нагі *
і святло на маёй сцежцы.

Я даў клятву і пастанавіў *
захоўваць Твае справядлівыя прысуды.

Я вельмі прыгнечаны, Пане, *
ажыві мяне паводле свайго слова.

Хай жа будзе прыемнай Табе, Пане, †
ахвяра вуснаў маіх, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Маё жыццё ўсцяж у небяспецы, *
але закону Твайго я не забываю.

Грэшнікі паставілі пастку на мяне, *
але я не адступіўся ад Тваіх наказаў.

Твае сведчанні – мая спадчына навекі, *
бо яны – радасць майго сэрца.

Я схіляю сваё сэрца, †
каб заўсёды выконваць Твае наказы, *
аж да самага канца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, * але будзе мець святло жыцця, – / кажа Пан.

2 ант. Я ўбогі і бедны; * паспяшы мне на ратунак, Божа.

Псальм 70 (69)

Божа, прыйдзі мне на дапамогу Пане, ратуй, мы гінем (Мц 8, 25)

Божа, прыйдзі мне на дапамогу, *
Пане, паспяшы да мяне на паратунак.

Няхай спазнаюць ганьбу і сорам тыя, *
хто палюе на маё жыццё.

Няхай з сорамам вернуцца назад тыя, *
хто жадае мне зла.

Няхай з сорамам вернуцца назад тыя, *
хто кпіць з мяне.

Няхай весяляцца і радуюцца ў Табе ўсе, *
хто Цябе шукае.

Няхай заўсёды кажуць: «Вялікі Бог», – тыя, *
хто любіць Тваю дапамогу.

Я ж убогі і бедны; *
паспяшы мне на ратунак, Божа.

Ты мая дапамога і мой Збаўца; *
не марудзь, Пане.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Я ўбогі і бедны; * паспяшы мне на ратунак, Божа.

3 ант. Бог будзе судзіць не з погляду вачэй сваіх, * але паводле справядлівасці і праўды.

Псальм 75 (74)
Пан – найвышэйшы Суддзя

Скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных (Лк 1, 52)

Праслаўляем Цябе, Божа, †
праслаўляем, бо блізка імя Тваё, *
і абвяшчаем пра Твае цуды.

Тыя, хто заклікае імя Тваё, *
расказваюць пра Твае цуды.

Калі Я выберу час, *
Я буду судзіць справядліва.

Калі захістаецца зямля і жыхары яе, *
Я ўмацую калоны яе.

Ганарыстым кажу: «Не хваліцеся!» *
А грэшнікам: «Не падымайце рог!

Не падымайце высока рог свой, *
не гаварыце дзёрзка».

Бо не з усходу і не з захаду, *
і не з пустыні паходзіць узвышэнне,

але Бог ёсць Суддзя: *
аднаго Ён прыніжае, а другога ўзвышае.

Бо ў руцэ Пана келіх, *
поўны пеннага перамяшанага віна.

І з яго Ён налівае. †
І ўсе грэшнікі зямлі *
вып’юць яго аж да дна.

А я буду абвяшчаць заўсёды, *
буду апяваць Бога Якуба.

І зламаю ўсю пыху бязбожных, *
а хвала пабожных узнімецца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Бог будзе судзіць не з погляду вачэй сваіх, * але паводле справядлівасці і праўды.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ 1 Кар 13, 8-9. 13
Любоў ніколі не мінае. Не так як прароцтвы, якія спыняцца, ці мовы, якія змоўкнуць, ці веды, якія скончацца. Бо мы часткова пазнаем і часткова прарочым. А цяпер трываюць вера, надзея і любоў – гэтыя тры, але найбольшая з іх любоў.

К. Міласэрнасць Твая, Пане, няхай будзе над намі.
Н. Бо мы на Цябе спадзяёмся.

МАЛІТВА

Усемагутны міласэрны Божа, Ты даеш адпачынак сярод штодзённых клопатаў, падтрымай нас і дапамажы закончыць распачатую працу. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Малітва пасля поўдня

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Божа моцны, усё стварэнне
У Тваіх руках трывае.
Дзённага святла гадзінаў
Ты парадак вызначаеш.

Вечар наш напоўні ззяннем,
Каб святло жыцця не згасла,
І пасля зямной вандроўкі
Мы прыйшлі да вечнай славы.

Дай нам гэта, добры Ойча,
У адзінстве з Тваім Сынам,
Разам з Духам Суцяшэння,
Ты, што валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, * але будзе мець святло жыцця, – / кажа Пан.

Псальм 119 (118), 105-112
XIV (Нун)

Слова Тваё – светач для маёй нагі *
і святло на маёй сцежцы.

Я даў клятву і пастанавіў *
захоўваць Твае справядлівыя прысуды.

Я вельмі прыгнечаны, Пане, *
ажыві мяне паводле свайго слова.

Хай жа будзе прыемнай Табе, Пане, †
ахвяра вуснаў маіх, *
навучы мяне Тваім пастановам.

Маё жыццё ўсцяж у небяспецы, *
але закону Твайго я не забываю.

Грэшнікі паставілі пастку на мяне, *
але я не адступіўся ад Тваіх наказаў.

Твае сведчанні – мая спадчына навекі, *
бо яны – радасць майго сэрца.

Я схіляю сваё сэрца, †
каб заўсёды выконваць Твае наказы, *
аж да самага канца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хто ідзе за Мною, той не будзе хадзіць у цемры, * але будзе мець святло жыцця, – / кажа Пан.

2 ант. Я ўбогі і бедны; * паспяшы мне на ратунак, Божа.

Псальм 70 (69)

Божа, прыйдзі мне на дапамогу Пане, ратуй, мы гінем (Мц 8, 25)

Божа, прыйдзі мне на дапамогу, *
Пане, паспяшы да мяне на паратунак.

Няхай спазнаюць ганьбу і сорам тыя, *
хто палюе на маё жыццё.

Няхай з сорамам вернуцца назад тыя, *
хто жадае мне зла.

Няхай з сорамам вернуцца назад тыя, *
хто кпіць з мяне.

Няхай весяляцца і радуюцца ў Табе ўсе, *
хто Цябе шукае.

Няхай заўсёды кажуць: «Вялікі Бог», – тыя, *
хто любіць Тваю дапамогу.

Я ж убогі і бедны; *
паспяшы мне на ратунак, Божа.

Ты мая дапамога і мой Збаўца; *
не марудзь, Пане.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Я ўбогі і бедны; * паспяшы мне на ратунак, Божа.

3 ант. Бог будзе судзіць не з погляду вачэй сваіх, * але паводле справядлівасці і праўды.

Псальм 75 (74)
Пан – найвышэйшы Суддзя

Скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных (Лк 1, 52)

Праслаўляем Цябе, Божа, †
праслаўляем, бо блізка імя Тваё, *
і абвяшчаем пра Твае цуды.

Тыя, хто заклікае імя Тваё, *
расказваюць пра Твае цуды.

Калі Я выберу час, *
Я буду судзіць справядліва.

Калі захістаецца зямля і жыхары яе, *
Я ўмацую калоны яе.

Ганарыстым кажу: «Не хваліцеся!» *
А грэшнікам: «Не падымайце рог!

Не падымайце высока рог свой, *
не гаварыце дзёрзка».

Бо не з усходу і не з захаду, *
і не з пустыні паходзіць узвышэнне,

але Бог ёсць Суддзя: *
аднаго Ён прыніжае, а другога ўзвышае.

Бо ў руцэ Пана келіх, *
поўны пеннага перамяшанага віна.

І з яго Ён налівае. †
І ўсе грэшнікі зямлі *
вып’юць яго аж да дна.

А я буду абвяшчаць заўсёды, *
буду апяваць Бога Якуба.

І зламаю ўсю пыху бязбожных, *
а хвала пабожных узнімецца.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Бог будзе судзіць не з погляду вачэй сваіх, * але паводле справядлівасці і праўды.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Клс 3, 14-15
А па-над усім гэтым апраніцеся ў любоў, якая ёсць повяззю дасканаласці. І няхай валадарыць у сэрцах вашых спакой Хрыстовы, да якога вы пакліканыя ў адным целе. І будзьце ўдзячнымі.

К. Пакорныя атрымаюць у спадчыну зямлю.
Н. І будуць цешыцца вялікім спакоем.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, Ты дзеля збаўлення людзей распрасцёр свае рукі на крыжы, учыні, каб нашыя чыны падабаліся Табе і абвяшчалі ў свеце Тваю справу адкуплення. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

К. Благаславім Пана.
Н. Дзякуем Пану Богу.


Нешпары

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

ГІМН

Найсвяцейшы Божа ў небе,
Ты ўсё зямное кола
Упрыгожыў яркім бляскам,
Хараством яго напоўніў.

На чацвёрты дзень стварэння
Запаліў Ты жарам сонца,
Месяцу Ты час прызначыў
І для зорак шлях бяспечны.

Аддзяліў Ты дзень ад ночы,
Вызначыў для іх Ты межы.
Месяцам Ты даў пачатак
І канец прызначыў году.

Асвятлі ж людскія сэрцы,
Бруд абмый Ты з нашых думак,
Разарві ўсе путы грэху,
Знішчы нашыя правіны.

Просім мы Цябе, о Божа,
Які разам з Тваім Сынам,
З Духам, Даўцам суцяшэння,
Валадарыш вечна. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Хто ў слязах сеяў, * жаць будзе з радасцю.

Псальм 126 (125)
Радасць і надзея ў Богу

Вы супольнікі нашыя як у цярпеннях, так і ў суцяшэнні (2 Кар 1, 7)

Калі Пан перамяніў лёс Сіёна, *
мы былі, быццам у сне.

Вусны нашыя тады былі поўныя смеху, *
а язык спяваў з радасці.

Тады гаварылі між народамі: *
«Вялікія рэчы ўчыніў Пан для іх».

Вялікія рэчы ўчыніў Пан для нас, *
і мы ўзрадаваліся.

Змяні наш лёс, о Пане, *
як патокі на поўдзень.

Хто ў слязах сеяў, *
жаць будзе з радасцю.

Хто ідзе і плача, несучы насенне, каб сеяць, *
вернецца з радасцю, несучы снапы свае.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Хто ў слязах сеяў, * жаць будзе з радасцю.

2 ант. Пан будуе наш дом * і пільнуе горад.

Псальм 127 (126)
Праца марная без Бога

Вы – будоўля Божая (1 Кар 3, 9)

Калі Пан не будуе дом, *
то будаўнікі працуюць дарэмна.

Калі Пан не пільнуе горад, *
то вартаўнікі дарэмна чуваюць.

Дарэмна, што вы рана ўстаеце, *
позна кладзецеся і хлеб ясце гаротны,

бо свайму ўмілаванаму *
Ён дае гэта, калі той спіць.

Вось нашчадкі – спадчына ад Пана, *
а плод улоння – узнагарода.

Быццам стрэлы ў руцэ асілка, *
так сыны маладыя.

Шчаслівы той чалавек, *
які напоўніў імі свой калчан,

ён не будзе саромецца, *
калі будуць яны размаўляць з ворагам у браме.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. Пан будуе наш дом * і пільнуе горад.

3 ант. Ён першародны сярод усякага стварэння, * які ва ўсім мае першынство.

Песня (пар. Клс 1, 12-20)
Хрыстус – першародны сярод усякага стварэння і першародны з памерлых

Мы дзякуем Богу Айцу, які паклікаў вас *
да ўдзелу ў спадчыне святых у святле;

які вызваліў нас з­пад улады цемры *
і прывёў у Валадарства ўмілаванага Сына свайго,

у якім мы маем адкупленне *
і адпушчэнне грахоў.

Ён з’яўляецца вобразам нябачнага Бога, *
першародным сярод усякага стварэння.

Бо ў Ім было створана ўсё, †
што на нябёсах і на зямлі, *
бачнае і нябачнае,

ці троны, ці панаванні, *
ці начальствы, ці ўлады.

Усё праз Яго і для Яго створана. †
Ён ёсць раней за ўсё, *
і ўсё трымаецца ў Ім.

Ён – Галава цела, гэта значыць, Касцёла. †
Ён – пачатак, першародны з памерлых, *
каб Ён ва ўсім меў першынство.

Бо спадабалася Айцу, †
каб у Ім жыла ўся паўната *
і каб праз Яго прымірыць з сабою ўсё,

і зямное, і нябеснае, *
усталяваўшы спакой праз кроў Ягонага крыжа.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

3 ант. Ён першародны сярод усякага стварэння, * які ва ўсім мае першынство.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 3, 20-21
Богу, які сілаю, што дзейнічае ў нас, можа зрабіць непараўнальна больш за ўсё, чаго мы просім або пра што думаем, Яму хвала ў Касцёле і ў Хрысце Езусе ва ўсе пакаленні ад веку да веку. Амэн.

КАРОТКІ РЭСПАНСОРЫЙ
К. Збаў мяне, Пане, * і змілуйся нада мною.
Н. Збаў мяне, Пане, * і змілуйся нада мною.
К. Не загубі душы маёй з грэшнікамі.
Н. І змілуйся нада мною.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. Збаў мяне, Пане, * і змілуйся нада мною.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. да песні Марыі: Вялікае ўчыніў мне Усемагутны, * а імя Яго святое.

Песня Марыі (Лк 1, 46-55)
Радасць душы ў Пану

Велічае душа мая Пана, *
і ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім Збаўцу,

бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. *
І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні.

Бо вялікае ўчыніў мне Усемагутны, *
а імя Яго святое.

І міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне *
над тымі, хто Яго баіцца.

Паказаў моц сваёй правіцы, *
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам.

Скінуў магутных з трону *
і ўзвысіў пакорных.

Дабром галодных насыціў, *
а багатых ні з чым адправіў.

Прыняў свайго слугу Ізраэля, *
памятаючы пра сваю міласэрнасць,

як абяцаў бацькам нашым - *
Абрагаму і яго патомству навекі.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. да песні Марыі: Вялікае ўчыніў мне Усемагутны, * а імя Яго святое.

ПРОСЬБЫ

Бога, які паслаў свайго Сына як прыклад і Збаўцу для свайго народу, пакорна просім:
Пане, няхай Цябе праслаўляюць народы.

Дзякуем Табе, Пане, бо Ты збавіў нас
і паклікаў да ўдзелу ў Тваёй славе.

Дай усім, хто вызнае Тваё імя, згодна прымаць праўду Твайго слова
і вечна палымнець Тваёй любоўю.

Стварыцель сусвету, Твой Сын захацеў працаваць сваімі рукамі сярод людзей і для іх,
памятай пра тых, хто ў поце твару здабывае свой хлеб.

Памятай пра тых, хто прысвяціў сябе служэнню братам,
не дазволь, каб іх руплівасць была аслаблена няўдачамі ці неразуменнем блізкіх.

Адары сваёй міласэрнасцю нашых памерлых,
не аддавай іх моцы злога духа.

Ойча наш.

МАЛІТВА

Пане, няхай узыдзе да Цябе малітва Твайго Касцёла. Учыні, просім, каб Твой народ, вызвалены з-пад улады граху, верна служыў Табе і жыў у бяспецы пад Тваёй абаронай. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, калі прысутнічае святар або дыякан, ён рассылае народ, кажучы:

Пан з вамі.
Н. І з духам тваім.
Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

Калі адбываецца рассыланне народу, дадаецца заклік:

Ідзіце ў супакоі Хрыста.
Н. Дзякуем Пану Богу.

Калі святар або дыякан адсутнічаюць ці калі Гадзіна чытаецца індывідуальна, то яна завяршаецца наступным чынам:

Няхай Пан благаславіць нас, абароніць ад усялякага зла і давядзе да жыцця вечнага.
Н. Амэн.


КАМПЛЕТА

К. Божа, прыйдзі мне на дапамогу.
Н. Пане, паспяшы да мяне на паратунак.
Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды,
І на векі вечныя. Амэн. Аллелюя.

Пасля гэтага пажадана зрабіць рахунак сумлення.

ГІМН

Цябе, Стварыцель сусвету,
Калі наступае змярканне,
З надзеяй ласкава просім:
Абараняй нас ад злога.

Напоўні сабой нашы сэрцы,
Няхай Цябе ноччу адчуюць.
Калі ж іх світанне абудзіць,
Няхай Цябе славяць у песні.

Хай цела адчуе бадзёрасць,
І дух хай абновіць натхненне.
А цемру начную асветліць
Твая незнішчальная яснасць.

Дай гэта нам, Ойча найлепшы,
Праз Езуса, нашага Пана,
Які валадарыць з Табою
І з Духам цяпер і навекі. Амэн.

ПСАЛЬМОДЫЯ

1 ант. Божа, будзь маім абаронцам * і домам ратунку.

Псальм 31 (30), 2-6

Даверлівая малітва прыгнечанага Ойча, у рукі Твае аддаю дух Мой (Лк 23, 46)

У Цябе, Пане, я шукаю прыстанішча, †
няхай не буду асаромлены навекі, *
у справядлівасці Тваёй збаў мяне.

Схілі да мяне сваё вуха, *
Паспяшы, каб уратаваць мяне.

Будзь для мяне каменнай цвярдыняй, †
домам прыстанішча, *
каб уратаваць мяне.

Бо Ты мая скала і мая цвярдыня, *
дзеля імя Твайго кіруй мною і вядзі мяне.

Выцягні мяне з сеткі, якую патаемна паставілі на мяне, *
бо Ты мая цвярдыня.

У рукі Твае аддаю я дух мой; *
Ты мяне адкупіў, Пане, Божа верны.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

1 ант. Божа, будзь маім абаронцам * і домам ратунку.

2 ант. З глыбіні я клічу Цябе, Пане.

Псальм 130 (129)
З глыбіні я клічу

Ён збавіць народ свой ад грахоў ягоных (Мц 1, 21)

З глыбіні я клічу Цябе, Пане. *
Пане, пачуй мой голас.

Няхай Твае вушы пачуюць *
голас маіх малітваў.

Калі Ты, Пане, будзеш зважаць на беззаконні, *
хто ж вытрывае, Пане?

Але ў Цябе прабачэнне, *
каб Цябе паважалі.

Спадзяюся на Пана, *
спадзяецца душа мая на Яго слова.

Душа мая чакае Пана *
больш, чым варта світання.

Больш, чым варта світання, *
няхай Ізраэль чакае Пана,

бо ў Пана міласэрнасць *
і шчодрае ў Яго адкупленне.

Ён адкупіць Ізраэль *
ад усіх беззаконняў ягоных.

Хвала Айцу і Сыну, *
і Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

2 ант. З глыбіні я клічу Цябе, Пане.

КАРОТКАЕ ЧЫТАННЕ Эф 4, 26-27
Не грашыце, няхай сонца не заходзіць над вашым гневам. Не давайце месца д’яблу.

КАРОТКI РЭСПАНСОРЫЙ

К. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.
К. Ты нас адкупіў, Пане Божа верны.
Н. Аддаю я дух мой.
К. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
Н. У рукі Твае, Пане, * аддаю я дух мой.

ПЕСНЯ З ЕВАНГЕЛЛЯ

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

Песня Сімяона (Лк 2, 29-32)
Хрыстус – святло народаў і хвала Ізраэля

Цяпер адпускаеш слугу Твайго, Валадару, *
паводле слова Твайго, у спакоі;

бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, *
якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, 

святло для асвятлення язычнікаў *
і хвалу народу Твайго Ізраэля.

Хвала Айцу і Сыну, *
І Духу Святому.

Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, *
і на векі вечныя. Амэн.

Ант. Захавай нас, Пане, калі чуваем, * сцеражы падчас сну, / каб мы чувалі з Хрыстом / і адпачывалі ў супакоі.

МАЛІТВА

Пане Езу Хрыстэ, ціхі і пакорны, Ты даеш сваім паслядоўнікам салодкае ярмо і лёгкі цяжар. Прымі ласкава нашыя памкненні і справы гэтага дня і адары нас спакоем, каб мы маглі лепш Табе служыць. Які жывеш і валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.

Потым, нават тады, калі Камплета чытаецца індывідуальна, прамаўляецца благаслаўленне:

Ноч спакойную і смерць шчаслівую няхай дасць нам Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы.
Н. Амэн.

АНТЫФОНЫ НА ЗАКАНЧЭННЕ ДА НАЙСВЯЦЕЙШАЙ ПАННЫ МАРЫІ

Дзева, Маці Адкупіцеля,
брама раю нябеснага,
зорка мора й ратунак
для чалавека грэшнага.
Падтрымай люд знясілены,
што імкнецца да святасці,
Ты, што чынам дзівосным
нарадзіла Збавіцеля,
свайго святога Стварыцеля.
Прывітана анёлам, усесвятая Марыя,
барані нас ад грэху і за нас заступіся.

Або:

Вітай, неба Уладарка,
Вітай, Панна анёлаў,
Вітай, Ружа і Брама;
Яснасць свету дала Ты.
Цешся, Панна хвалебная,
Па­над усё прыгажэйшая,
Вітай, Маці нябесная;
Заступіся за нас Ты.

Або:

Вітай, Каралева,
Маці міласэрнасці,
жыццё, асалода і надзея наша, вітай!
Да Цябе звяртаемся мы, выгнаннікі, дзеці Евы.
Да Цябе ўздыхаем, стогнучы і плачучы
ў гэтай слёз даліне.
Дык звярні на нас, Заступніца наша,
Твае міласэрныя вочы.
І Езуса, благаславёны плод улоння Твайго,
з’яві нам пасля выгнання гэтага.
О ласкавая, о літасцівая,
о салодкая Панна Марыя.

Або:

Тваёй абароне аддаемся,
Святая Багародзіца,
У нашых патрэбах
Не пагарджай маленнем нашым.
І ад усялякай злой прыгоды
Выбаўляй нас заўсёды,
Панна хвалебная і благаслаўлёная.
О пані наша, Апякунка наша,
Суцяшальніца наша, Ты Заступніца наша,
З Сынам сваім нас паяднай,
Сыну свайму нас даручай,
Сыну свайму с аддавай.